Aktuellt

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Regeringen presenterar nu de förslag som sannolikt kommer att ligga i höstens budgetproposition. I en av dessa skrivelser återfinns förslag om höjt jobbskatteavdrag samt sänkt skatt för pensionärer.

Förslag inför budgetpropositionen

Regeringen har remitterar ett stort antal förslag inom skatteområdet för att dessa förslag ska vara förberedda för att eventuellt hamna i budgetpropositionen för 2024. Om de sedan gör det, i vilken omfattning eller dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de förhandlingar som förs mellan partierna i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Förstärkt jobbskatteavdrag

I syfte att förstärka drivkrafterna till arbete bör det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas, enligt regeringen. För att få största möjliga effekt på arbetsutbud och sysselsättning bör skattesänkningen främst rikta sig till heltidsarbetande med låga- och medelhögainkomster.

Skattesänkningen kommer enligt förslaget att bli som störst (andel av inkomsten) vid en månadsinkomst på 38 700 kr. I genomsnitt bör skattereduktionen öka med 1 900 kr/år för de som berörs av förslaget, enligt regeringen.

Jobbskatteavdrag för äldre

Regeringen anser också att det är viktigt att jobbskatteavdraget för äldre fortsatt utgör en relevant drivkraft för personer att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Man vill därför förstärka jobbskatteavdraget för äldre så att det alltid är förmånligare – vid alla inkomstnivåer – än det ordinarie jobbskatteavdraget. I genomsnitt bör detta jobbskatteavdrag öka med ca 1 000 kr/år.

Regeringen föreslår också att jobbskatteavdraget för äldre ska indexeras (koppling till prisbasbeloppet) så att det följer prisutvecklingen i samhället på samma sätt som det ordinarie jobbskatteavdraget.

Denna indexering har funnits tidigare men togs bort 2009 för att förenkla beräkningen.

Jobbskatteavdrag för äldre – 65 år ändras till 66 år

Jobbskatteavdrag för äldre får man idag när man fyllt 65 år vid årets ingång, dvs från och med det år man fyller 66 år. Samtidigt har åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjts från 65 till 66 år (från det år man fyller 67 år).

Regeringen tycker att det är lämpligt att dessa åldrar följs åt, varför man föreslår att endast personer som vid årets ingång har fyllt 66 år (från det är man fyller 67 år) kan ta del av jobbskatteavdraget för äldre.

Jobbskatteavdrag för äldre – vid fyllda 69 år

Regeringen föreslår också ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för något äldre personer. Det ska man få om man vid årets ingång fortsätter arbeta när man har fyllt 69 år (från det år man fyller 70 år).

Motivet för ett sådant är att fler personer ska stanna kvar i arbete och bidra med kunskap och kompetens, särskilt i sektorer där det finns en brist på arbetskraft.

Förstärkningen bör utformas så att personer över 69 år får ett jobbskatteavdrag som är 25% högre än det jobbskatteavdrag som ges till yngre äldre (fyllda 66 år men inte 69 år).

I genomsnitt innebär förslaget att skatten på arbete för denna grupp sänks med knappt 2 700 kr/år.

Sänkt skatt för pensionärer – fyllda 66 år

Regeringen vill också sänka skatten rent generellt för äldre, även om man inte arbetar utan lever på sin pension. Detta genom en höjning av det förhöjda grundavdraget som gäller för personer fyllda 66 år (från det år man fyller 67 år).

I genomsnitt bör skatten sänkas med ca 1 100 kr/år genom denna höjning.

Sänkt marginalskatt

Regeringen vill sänka marginalskatten genom att den avtrappning som sker vid högre inkomstnivåer inom jobbskatteavdragssystemet slopas. Detta både för det vanliga jobbskatteavdraget och jobbskatteavdraget för äldre.

Även den avtrappning som sker av det förhöjda grundavdraget vid höga inkomster, vill man slopa.

Regeringens beräkningar visar att för den under 66 år och som arbetar ger detta 643 kr/år i lägre skatt vid en årsinkomst på 800 000 kr. Om årsinkomsten är 1 500 000 kr innebär det 21 643 kr/år i lägre skatt.

Motsvarande för en pensionär över 66 år är 599 kr respektive 21 600 kr/år. Om detta istället är arbetsinkomster för denna person så innebär det 6 599 kr i lägre skatt vid 800 000 kr i årsinkomst och 48 600 kr vid 1 500 000 kr.

Ikraftträdande

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft 1 januari 2024 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter 31 december 2023.

Finansdepartementets promemoria, Fi2023/01515

Redaktion: Björn Lundén AB