Aktuellt

Inget ROT-avdrag för inglasning av balkong i bostadsrätt

Ägaren av en bostadsrätt nekades ROT-avdrag vid inglasning av ett uterum eftersom arbetet inte ansågs vara utfört i lägenheten. Även om föreningens stadgar ålägger ansvaret till den boende så förändras inte det faktum att jobbet är utfört utanför lägenhetens yta.

Bakgrund

Johanna, som bodde i en bostadsrätt, hade anlitat arbetskraft för att glasa in ett uterum i hennes lägenhet och ansökt om ROT-avdrag. Skatteverket ansåg att arbetet inte hade utförts i lägenheten – vilket är ett krav för skattereduktion och nekade därför ROT-avdrag.

Skatteverket hänvisade till ett tidigare rättsfall (HFD 2016 ref 11) där skattereduktion inte medgetts för renovering av ventilationssystem i ett kök. Anledningen var att ventilationskanalerna gick genom delar av fastigheten som var utanför lägenhetens tak, väggar och golv och därmed kunde inte arbetet anses vara utfört i lägenheten.

Johanna ansåg att rättsfallet inte är jämförbart och att det dessutom inte kan vara rättvist att fastighetsägare har rätt till avdrag för samma typer av åtgärder som boende i en bostadsrätt inte har rätt till. Hon överklagade till förvaltningsrätten.

Inglasning av balkonger är inte i lägenheten enligt förarbetena

Förvaltningsrätten konstaterade att det enligt inkomstskattelagen (IL 67 kap) krävs att arbetet utförts i personens bostad eller en förälders bostad för att man ska få ROT-avdrag.

I förarbetena (prop. 2008/09:178 s. 37) anges två krav för skattereduktion vid arbete i en bostadsrätt. Det första innebär att det ska vara den boendes ansvar att se till att arbetet utförs. I andra hand ska arbetet vara utfört ”i lägenheten”. Mot bakgrund av det nämns att arbeten på balkonger inte omfattas – sådana arbeten kan inte anses vara utförda i lägenheten och för dessa åtgärder är det i första hand föreningen som har det primära underhållsansvaret.

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ansvarade de boende själva för underhåll och nybyggnad av uteplatser i detta fall. Trots detta menar förvaltningsrätten, med hänvisning till förarbetena, att arbetet inte utförts i lägenheten och det medför att skattereduktion inte blir tillämplig.

Inget ROT-avdrag enligt kammarrätten

Johanna överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet eftersom de gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Därmed fastslogs Skatteverkets om beslut att inte medge någon skattereduktion på de utförda arbetena.

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3018–22

Redaktion: Björn Lundén AB