Aktuellt

Vårpropositionen 2023

Regeringen har nu presenterat årets vårproposition. Precis som väntat var det inte många karameller i vårens gottepåse och prognoserna för 2023 och kommande år är dystra.

Inflation och räntor fortsatt på höga nivåer

Det var en dyster bild av Sveriges ekonomi som finansministern presenterade på dagens pressträff som hölls med anledning av att regeringen presenterade vårpropositionen.

 • Inflation på över 10%. Den förväntas dock börja sjunka under 2023 med hjälp av stramare penningpolitik och lägre efterfrågan. Sjunkande energipriser förväntas också bidra till lägre inflation. Men – säger regeringen – det är stor osäkerhet i inflationsprognoserna, och den har tidigare underskattas av många prognosmakare.
 • Snabbt stigande styrräntor. Svårt att bedöma hur hushåll och företag kommer att påverkas av stigande räntor.
 • Svag tillväxt i svensk ekonomi och med svag inhemsk efterfrågan. BNP 2023 förväntas bli minus 1%.
 • Arbetslösheten förväntas öka 2023 och 2024.

Ja, förutom dessa dystra siffror så bidrar givetvis Rysslands invasion av Ukraina till det osäkra läget.

Åtgärder för fler i arbete

Regeringen vill satsa på att få fler i arbete. Därför föreslår man nu ökade anslag till Arbetsförmedlingen och Sfi för ukrainska medborgare. Man vill också utöka antalet utbildningsplatser och föreslår nu:

 • Ca 7 400 nya årsplatser i yrkesvux.
 • Ca 950 nya årsplatser i yrkeshögskolan.

Tilläggsbidraget till barnfamiljer förlängs och höjs

Ett tillfälligt tilläggsbidrag lämnas till barnfamiljer med bostadsbidrag under perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Tilläggsbidraget har samma utformning som det tilläggsbidrag som tidigare lämnades under covid-19-pandemin. Bidraget återinfördes under juli–december 2022 med anledning av ökade levnadsomkostnader till följd av kriget i Ukraina och förlängdes till och med 30 juni 2023.

Regeringen föreslår nu att bidraget ska fortsätta att lämnas till och med 31 december 2023.

Vidare föreslår man att från 1 juli 2023 ska bidraget som lämnas månadsvis motsvara ett belopp som är 40% av det preliminära bostadsbidraget för samma månad. Idag ges ett belopp som motsvarar 25% av det preliminära bostadsbidraget för samma månad.

Aviseringar – kommande förslag

Regeringen aviserar också en del kommande förslag och inriktningar på regeringens arbete. När det kommer till reformer för ökad produktivitet och lägre skatter, så aviserar man följande:

 • Produktivitetskommission och regelförenkling för företag.
 • Reformer för fungerande bostadsmarknad.
 • Färre och mer renodlade myndigheter.
 • Kortad och förenklad miljötillståndsprövning.

Tillsammans med aviseringarna ovan, som är stora och ganska yviga avsiktsförklaringar av den kommande politiken, finns också en ganska smal – men omdebatterad – fråga. Regeringen meddelar att man kommer att remittera ett förslag om:

 • Avskaffad eller kraftigt sänkt plastpåseskatt.

Regeringens prop 2022/23:99–100

Redaktion: Björn Lundén AB