Branschnyheter

23 nya lagar för företagare – punkt för punkt

Ett helt gäng nya lagar och förordningar träder i kraft när juni går över till juli. Här har vi samlat de viktigaste för företagare.

Under första halvåret 2021 och en tid därefter träder många nya lagar i kraft, av vilka flera Resultat tidigare skrivit om.

Nu har regeringen samlat ihop allt material i dokumentet Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021. Det gäller dels lagar och förordningar som är helt färska, dels ändringar i befintliga regelverk.

Här har Resultat i korthet samlat ihop de viktigaste för dig som företagare.

En tillfällig möjlighet för företagare att vidta marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning

En ändring görs i den tillfälliga bestämmelse som möjliggör för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och ändå anses arbetslös. Ikraftträdande 1 juni 2021. Gäller till 31 december 2021.

Nya regler för att förhindra en typ av skatteplanering införs

De nya reglerna syftar till att motverka skatteplanering genom så kallade omvända hybrida missmatchningar som uppkommer på grund av skillnader i olika länders skattelagstiftning. Träder i kraft 1 juli 2021.

FOU-avdraget förstärks ytterligare

Det så kallade FOU-avdraget innebär att arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Gäller från 1 juli 2021.

Beräkningen av bilförmån justeras

Den schablon som används för att beräkna värdet av bilförmån justeras på så sätt att två delbelopp i beräkningen ändras – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Gäller från 1 juli 2021.

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

De nya reglerna innebär att det tidigare undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas och att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för mervärdesskatt för varor som säljs via plattformen. Träder i kraft 1 juli 2021.

Skatten slopas för fler som producerar egen el

Ändringen innebär att fler aktörer som producerar egen el i exempelvis solanläggningar omfattas av undantaget från skattskyldighet. Träder i kraft 1 juli 2021.

Ändringar för att underlätta nedskrivningar för finansiella företag i kris

Vid en kris kan ett finansiellt företag försättas i resolution i stället för i likvidation eller konkurs och det är ägarna och borgenärerna, inte skattebetalarna, som ska bära förlusterna i ett sådant företag. Gäller från 1 juli 2021.

Skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda förlängs

Båda skattelättnaderna förlängs nu så att de gäller även 2021. Dessutom höjs beloppsgränsen för gåvorna till 2 000 kronor per anställd. Ikraftträdande 1 maj 2021 (gäller retroaktivt från och med 1 januari 2021).

Beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga

Det införs ett undantag i sekretessreglerna så att allmänheten och journalister kan ta del av beslut om stöd vid korttidsarbete och granska till exempel vilka företag som beviljats stöd och med vilka belopp. Träder i kraft 1 augusti 2021. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 omfattas av undantaget från sekretess först från och med 21 oktober 2021.

Arbetsgivaravgifterna för unga sänks ytterligare under juni–augusti 2021

Under perioden januari 2021 till och med mars 2023 betalar arbetsgivare en lägre arbetsgivaravgift för personer som är 19–23 år. Nedsättningen förstärks nu ytterligare. Ikraftträdande 19 juni 2021.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Den tillfälliga nedsättningen gäller företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. Träder i kraft 1 juli 2021. Gäller till 31 december 2021.

Konkurshanteringen blir effektivare

Det införs nya regler i syfte att effektivisera och modernisera konkursförfarandet.  All skriftlig kommunikation i konkursförfarandet ska kunna ske i digital form. Motsvarande ska gälla för företagsrekonstruktion. Gäller från 1 juli.

Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Lagändringarna innebär att varumärkeslagens bestämmelser om bland annat skadestånd kan tillämpas vid intrång i geografiska beteckningar som skyddas inom EU. Ändringarna innebär också att möjligheterna att vägra registrering av varumärken och företagsnamn utvidgas med hänsyn till ny praxis från EU-domstolen när det gäller ansökningar om registrering som sker i otillbörligt syfte (ond tro). Träder i kraft 1 juli.

Utökat stöd för åtgärder som minskar utsläpp

Ändringar i den så kallade industriklivsförordningen innebär att stöd ska kunna ges även för åtgärder som minskar utsläpp som indirekt kopplar till industrins processer samt andra åtgärder som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen. Ikraftträdande 23 februari 2021.

Utsläppsgränsen skärps och bonusbelopp höjs för klimatbonusbilar

Utsläppsgränsen skärps till 60 gram CO2/km och högsta bonusbeloppet höjs till 70 000 kronor för klimatbonusbilar. Ikraftträdande 1 april 2021.

Konkurrensverket får större befogenheter

Konkurrensverkets tillsyn över konkurrensreglerna ska bli effektivare. Konkurrensverket får också besluta om sanktionsavgifter mot företag som trotsar verkets beslut under utredningen av en överträdelse som företaget är misstänkt för (utredningsskadeavgift). Ikraftträdande 1 mars 2021.

Hyresstödet återinförs för 2021

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin återinförs det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, för ytterligare nio månader, januari–september 2021. Ikraftträdande 3 maj och 2 juli 2021.

Researrangörer får möjlighet att låna till återbetalningar

Det ger möjligheter för en arrangör eller återförsäljare av paketresor att låna pengar för att kunna återbetala sina skulder till resenärer enligt paketreselagen. Ikraftträdade 10 februari 2021.

Handelsbolag kan få statligt omsättningsstöd

Nya förordning som innehåller bestämmelser om statligt stöd till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Stödet omfattar perioden mars 2020–februari 2021. Ikraftträdande 29 mars 2021.

Statligt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare förlängs

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om statligt stöd till enskilda näringsidkare. Stödet omfattar perioden augusti 2020–februari 2021. Ikraftträdande 2 mars 2021.

Fortsatt befogenhet att utöva marknadskontroll av varor och produkter

Med marknadskontroll avses enligt svensk rätt myndigheters kontroll av produkter efter att de har släppts ut på marknaden. Genom att tillverkare vars produkter inte uppfyller gällande krav kan hindras från att sälja sina produkter motverkas osund konkurrens samtidigt som slutanvändare skyddas från farliga produkter. Gäller från 16 juli 2021.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer på regeringen.se:
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2021/

Läs mer: Nya lagar i juni och juli – här är listan
https://www.tidningenresultat.se/nya-lagar-i-juni-och-juli-har-ar-listan/