Branschnyheter

Anstånd för moms som ska återbetalas

Högsta förvaltningsdomstolen anser att anstånd med återbetalning av moms inte får vägras på den grunden att det inte finns någon moms att betala för de avsedda redovisningsperioderna.

Anstånd
I dessa situationer kan Skatteverket bevilja anstånd med att betala skatt och avgifter:

  • om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (ändringsanstånd)
  • om det skulle vara oskäligt eller medföra betydande skada för den betalningsskyldige
  • om det finns synnerliga skäl (t ex sjukdom eller tillfälliga betalningsproblem).

Anstånd innebär inte att man slipper betala skatten utan att man skjuter upp betalningen.

Bakgrund
Ett fastighetsbolag redovisade under åren 2018–2020 ingående moms men inte någon utgående moms. Skatteverket beslutade i enlighet med bolagets deklarationer och den ingående momsen tillgodoräknades bolaget. En del av beloppet avräknades från bolagets skatteskuld på skattekontot och en del betalades ut till bolaget.

Genom omprövningsbeslut i slutet på 2020 ändrade dock Skatteverket tidigare beslut och nekade bolaget samtliga momsavdrag under de aktuella perioderna. Till följd av omprövningsbesluten krävde Skatteverket att bolaget skulle betala tillbaka momsen som hade tillgodoräknats bolaget, både den del som hade avräknats från skatteskulden och den del som hade betalats ut. Bolaget överklagade och begärde samtidigt anstånd med att betalningen av moms.

Skatteverket beslutade 2021 att inte bevilja bolaget anstånd med den huvudsakliga motiveringen att det inte fanns någon moms att betala för perioderna.

Underinstanserna hade delade meningar
Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som dock avslog överklagandet. Därefter överklagade bolaget till kammarrätten som inte höll med Skatteverket och förvaltningsrätten. Moms som ska betalas tillbaka till Skatteverket med anledning av ett tvistigt beslut är enligt kammarrätten att likställa med skatt att betala och därför kan anstånd beviljas.

Anstånd möjligt enligt HFD
Skatteverket överklagade och fallet avgjordes i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD konstaterade att det belopp som Skatteverket har krävt tillbaka avser överskjutande ingående moms och att det därmed är skatt i lagens mening. Bolaget har därför rätt till anstånd om övriga förutsättningar är uppfyllda. Att det inte finns någon moms att betala för de redovisningsperioder som detta avser saknar alltså betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolen 3809–3811-21

Redaktion: Björn Lundén AB