Branschnyheter

Avdrag för resor till och från arbetet – nya regler

I en proposition från regeringen föreslås nya regler gällande resor till och från arbetet. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, avståndsbaserad och färdmedelsneutral.

Resor till och från arbetet
Enligt nuvarande regler får man i vissa fall dra av kostnader för resor med egen bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp på 18,50 kr/mil till den del som överstiger 11 000 kr. Utöver schablonbeloppet får man även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Har man bilförmån får man dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) för resor till och från arbetet.

Förutsättningen för att få göra avdraget för resor med bil är att avståndet mellan bostad och arbetsplatsen är minst 5 km och att man regelmässigt gör en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med resor med allmänna kommunikationsmedel. Läs mer om Resor till och från arbetet i Faktabanken.

Utredning föreslog nya regler
En utredning – Reseavdragskommittén – presenterade under 2019 förslag på nya regler gällande så kallade arbetsresor. Regeringen har nu gått vidare med dessa förslag, och presenterat en proposition som bygger på denna utredning. Det som främst skiljer utredningen från detta förslag, är att man i propositionen föreslår en regional differentiering av skattereduktionen.

Skattereduktion istället för avdrag
Enligt förslaget ska skattelättnader för arbetsresor inte längre ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion. Skattelättnaden blir då mer rättvis och oberoende av inkomst och marginalskatt, eftersom en skattereduktion dras av från den framräknade skatten och inte från inkomsten före skatt.

Utgångspunkten är att skattelättnaden för arbetsresor ska vara avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Det betyder att val av färdmedel eller kostnaden för dessa inte ska ha någon betydelse. Man vill dock se en regional differentiering av skattereduktionen som innebär att ett särskilt krav ska gälla för personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. De ska ha ett längre avstånd mellan bostad och arbetsplats för att kunna få skattereduktion.

Minsta avstånd – 15 km enkel
Enligt förslaget ska man ha rätt till skattereduktion för arbetsresor för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 15 km.

Kortare avstånd än 15 km innebär alltså att man inte får någon skattereduktion. Enligt dagens regler motsvarar beloppsgränsen på 11 000 kr ett reseavstånd på knappt 15 km enkel väg (räknat på 210 arbetsdagar).

Minsta avstånd – 30 km enkel – storstadskommun
En högre avståndsgräns för att få skattereduktion ska gälla för personer som bor och arbetar i storstadskommuner. Storstadskommun ska innebära skattereduktion för den del som överstiger 30 km enkel väg mellan bostad och arbetsplats. Det krävs alltså att man måste både bo och arbeta i en storkommun för att denna regel ska gälla.

Vilka som är storstadskommuner regleras i en bilaga till inkomstskattelagen och är 29 st till antalet. Det är:

  • Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker kommuner.
  • Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner.
  • Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge kommuner.

Övre avståndsgräns – 80 km enkel
Enligt dagens regler finns det ingen begränsning i kronor – avdraget kan rent teoretiskt bli hur stort som helst.

Nu föreslås dock en övre avståndsgräns – alltså en begränsning för hur många kilometer som ger skattereduktion. Den gränsen föreslås till 80 km enkel väg.

Beräkning av skattereduktionen
För att ha rätt till skattereduktion krävs att man har minst 30 resdagar under året. Endast resdagar med arbetsresor på avstånd som överstiger den nedre avståndsgränsen om 15 km (respektive 30 km) ska räknas med.

Högst 210 resdagar får ingå i underlaget för skattereduktion.

50 öre/km för den del av avståndet som ligger mellan den nedre och övre avståndsgränsen ska man få i skattereduktion.

Beräkning av skattereduktion
Manne bor i Hudiksvall och har 46 km enkel väg till sitt arbete. Han har under året gjort 360 arbetsresor (180 dagar). Kilometertalet vid beräkningen av underlaget till skattereduktionen blir:

(46 – 15) x 360 = 11 160 km. Skattereduktionen blir då 11 160 x 0,5 = 5 580 kr.

Mannes broder Janne bor och jobbar i en storstadskommun. Han har också 46 km enkel väg till sitt arbete. Han har under året gjort 360 arbetsresor (180 dagar). Kilometertalet vid beräkningen av underlaget till skattereduktionen blir:

(46 – 30) x 360 = 5 760 km. Skattereduktionen blir då 5 760 x 0,5 = 2 880 kr.

Väg-, bro- och färjeavgifter som överstiger 8 000 kr
Om man har rätt till skattereduktion för sina arbetsresor (klarar den nedre avståndsgränsen), så kan man även ha rätt till skattereduktion för väg-, bro- och färjeavgifter. Då krävs dock att man har betalat över 8 000 kr i avgifter, och belopp som överstiger 8 000 kr ger då skattereduktion.

Avdraget för trängselskatt avskaffas
Enligt förslaget så avskaffas avdraget för trängselskatt.

Regeringen menar att principiella skatterättsliga skäl talar för att trängselskatt inte ska ersättas vid inkomstbeskattningen. När det gäller trängselskatten försvagas också skattens styrande effekt om den får dras av. För att öka incitamenten för skattskyldiga att begränsa sin bilkörning mellan bostaden och arbetsplatsen och i stället välja kollektiva transportmedel bör avdraget för trängselskatt därför avskaffas.

Avdrag för arbetsresor vid sjukdom mm avskaffas
Avdraget för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil i samband med ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning avskaffas.

Istället ska personer som på grund av sjukdom/ funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil ha rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor. Utgångspunkten ska vara att personen får skattereduktion för de verkliga bilkostnaderna. Även väg-, bro- och färjeavgifter samt parkeringsavgift bör ingå som en kostnad vid beräkningen av skäliga utgifter för arbetsresor. Vid beräkningen bör dock, liksom i dag, hänsyn tas till eventuella bidrag som t ex bilstöd till personer med funktionsnedsättning.

Skattereduktionen föreslås till 30% av underlaget till den del som överstiger 11 000 kr under beskattningsåret.

Någon särreglering för personer som är tvungna att använda bil enbart på grund av sin ålder föreslås dock inte.

Skattereduktionens ordningsföljd
Enligt förslaget ska skattereduktion för arbetsresor göras efter regional skattereduktion, men före skattereduktion för underskott av kapital.

Skattereduktion för arbetsresor räknas endast av mot kommunal inkomstskatt. En hänvisning till skattereduktionen görs i lagen om avräkning av utländsk skatt.

Ändringar redan aviserade
Regeringen har meddelat att man under våren kommer att presentera en promemoria med ”förstärkning av skattelättnaden”.

Det man har aviserat är att skattereduktionen ska få göras med 8 kr/mil (istället för 5 kr) och att den övre avståndsgränsen höjs till 12 mil (från 8 mil). Men, som sagt, den förstärkningen ligger alltså inte i detta förslag.

Ikraftträdande

Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022.

 

Redaktion: Björn Lundén AB