Branschnyheter

Budgetpropositionen 2023

Regeringen har nu presenterat budgetpropositionen för 2023. En budget då Sverige går mot sämre tider och där stora satsningar görs på försvaret, regioner och kommuner samt rättsväsendet. Men några nyheter finns det också inom skattevärlden och nyheter som berör företag och företagare.

Det nya reseavdraget stoppas

Så sent som i juni beslutade riksdagen om att införa en ny modell för reseavdrag. Ett avståndsbaserat skattereduktion – där man tittar mer på avstånd än färdsätt – skulle bli den nya modellen från 2023.

Nu verkar den nya modellen gå i graven oprövad, då regeringen föreslår att vårt nuvarande system ska bestå, men med höjda avdragsnivåer.

Nuvarande regler behålls med höjda belopp

Regeringen föreslår att nuvarande reseavdragsmodell behålls, samtidigt som det befintliga avdraget ska stärkas genom höjda schablonbelopp:

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kr/mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 (diesel) respektive 9,50 till 12 kr/mil.

Avdraget för förmånsbilar som är rena elbilar höjs inte enligt förslaget, utan ligger kvar på 9,50 kr/mil.

Bensin och dieselbilar hamnar alltså på samma schablonbelopp, enligt förslaget, vilket är en nyhet då beloppet för dieselbilar har varit betydligt lägre än för bensinbilar.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kr mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Enligt regeringen innebär förslaget att skatteintäkterna minskar med 1,6 miljarder kr 2023.

Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Jobbskatteavdraget har förstärkts vid flera tillfällen samtidigt som motsvarande skattesänkning inte har gjorts för äldre. Idag är jobbskatteavdraget för äldre personer lägre än för yngre personer med arbetsinkomster som överstiger 30 000 kr per månad.

Regeringen föreslår nu att jobbskatteavdraget ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Enligt förslaget kommer jobbskatteavdraget för äldre personer beräknas till följande belopp:

  • 22% av arbetsinkomster upp till 100 000 kr
  • 15 000 kr och 7% av arbetsinkomster mellan 100 000 kr och 300 000 kr.
  • 36 000 kr på arbetsinkomster mellan 300 000 kr och 600 000 kr.
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 800 000 kr per år.

Stöd för konvertering av uppvärmningssystem

Regeringen satsar på åtgärder för energieffektivisering. Bland annat vill man införa ett ekonomiskt investeringsbidrag för konvertering av uppvärmningssystem och energieffektiviserande renovering av småhus som idag värms med direktverkande el eller gas. Investeringsbidraget ska administreras av länsstyrelserna med stöd av Boverket.

Därför föreslår regeringen kraftfulla åtgärder för energieffektivisering på ca 1,2 miljarder kr under perioden 2023–2025.

Slopad avfallsförbränningsskatt

Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kraft- och värmeverk och föreslår att den så kallade avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

Enligt regeringen bidrar kraftvärmen till en stabil energiförsörjning i Sverige men avfallsförbränningsskatten har försvagat lönsamheten för kraftvärme, vilket på sikt kan leda till en minskad kraftvärmeproduktion.

Ikraftträdande

Där inget annat anges föreslås förslagen träda i kraft 1 januari 2023.

Aviseringar

I vanlig ordning presenteras en hel del förslag i budgetpropositionen som inte är skarpa, dvs regeringen kommer att återkomma senare med de färdiga lagförslagen. Nedan finner du dessa aviseringar.

Solceller – höjd skattereduktion?

Regeringen föreslår att skattereduktionen vid installation av solceller höjs från 15% till 20%.

1 januari 2021 infördes skattereduktion för grön teknik (det så kallade gröna avdraget). Privatpersoner kan få skattereduktion vid installation av viss typ av grön teknik: solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion för grön teknik ges med högst 50 000 kr/år.

Regeringen anser att stödet för installation av solceller kan bidra till att minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. I syfte att sänka köparens kostnad och stimulera efterfrågan på solceller ytterligare, föreslås att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 till 20%.

De tillfälliga a-kassereglerna förlängs

Regeringen vill avsätta ca 5,8 miljarder kr för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska gälla även 2023.

Detta var tillfälliga regler som infördes under pandemin och innebar bland annat att taket höjdes till 1 200 kr/dag (från 910 kr/dag) under de första 100 dagarna.

Regeringen har för avsikt att återkomma med förslag om att lättnader motsvarande de som nu gäller, ska bli permanenta.

Gratis elbilsladdning på jobbet – tillfälliga regler

Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas.

Regeringen aviserar nu om ett kommande förslag som innebär att förmånen blir skattefri till och med sista juni 2026. Finansdepartementet arbetar med en promemoria som kommer att gå ut på remiss under hösten 2022.

Datorhallar – nedsättning av energiskatt slopas

Något som diskuterats en hel del är den nedsättning av energiskatten som datorhallar har haft sedan 2017.

Regeringen meddelar nu att de avser att slopa nedsättningen från 1 juli 2023. Anledningen, säger regeringen, är att öka incitamenten till energieffektivisering. De som får denna nedsättning betalar idag 0,6 öre kWh jämfört med den ordinarie skattesatsen på 36 öre/kWh.

Klimatbonusen för elbilar upphörde 8 november

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande som publicerades 7 november att den klimatbonus som har betalats ut till el- och elhybridbilar slopas 8 november 2022.

Det innebär att sista dagen för att köpa eller beställa en bil med klimatbonus var tisdag 8 november. Att bilen kanske inte levereras förrän under 2023 spelar ingen roll. Däremot måste man kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.

Anledningen till det plötsliga slopandet är enligt regeringen att klimatbonusbilar utgör i dag omkring hälften av nybilsförsäljningen av personbilar och finns i de flesta prisklasser. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar även vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Ett statligt stöd är därför inte längre motiverat.

Bonusen har ju varit kopplad till en malus, dvs den förhöjda fordonsskatten för bilar med höga utsläpp av koldioxid. Den lämnas dock oförändrad för att bidra till ökad andel miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Moms på reparationer – en återställare

2017 sänktes momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 25 till 12%. 1 juli 2022 sänktes momsen ytterligare, till 6%. Momssänkningarna hade sin bakgrund i att man ville öka viljan att reparera, istället för att köpa nytt.

Regeringen vill nu återställa momsen till 12%. Detta kommer dock inte att gälla från årsskiftet, utan är planerat att gälla från 1 april 2023.

Momshöjningen beräknas på årsbasis öka skatteintäkterna med 80 miljoner kr.

Förstärkning av FoU-avdraget

För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling aviserar regeringen om att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU) bör förstärkas ytterligare.

För personer som arbetar med FoU får avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter sättas ned med 10%. Dessutom ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU.

Enligt nuvarande regler får det sammanlagda avdraget vara högst 600 000 kr per månad. Regeringen anser att detta bör höjas till 1,5 miljoner kr per månad.

Regeringen avser att under våren 2023 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft 1 juli 2023.

Sänkt skatt på bensin och diesel

För att möta de höga drivmedelspriserna aviserar regeringen i höstbudgeten att energiskatten på bensin och diesel bör sänkas under tre år. Energiskatten ska enligt förslaget sänkas med 80 öre per liter utifrån den skatt som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023. Inklusive moms sänks priset därmed med 1 kr per liter.

Som en följdändring av förslaget om sänkt energiskatt bör den sammanlagda skatten på så kallad lågbeskattad olja sänkas med 722 kr per kubikmeter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023.

Regeringen avser att återkomma med ett skarpt förslag om sänkt skatt på bensin och diesel senare under hösten.

Regeringen aviserar också att man som ett led i att sänka drivmedelskostnaderna kommer att föreslå att sänka reduktionsplikten från och med 1 januari 2024.Reduktionsplikten handlar om hur mycket förnyelsebart bränsle som tillsätts i diesel.

Regeringens prop 2022/23:1

Redaktion: Björn Lundén AB