Branschnyheter

Coronastöd återinförs – förslag till riksdagen

Omsättningsstöd, omställningsstöd sjuklönekostnader, karensavdrag mm.

Regeringen har nu presenterat en proposition med en ändringsbudget för att finansiera en del av de coronaåtgärder som man tidigare har meddelat ska återinföras. Det gäller omsättningsstöd, omställningsstöd, stöd vid höga sjuklönekostnader, ersättning för karensavdrag samt slopandet av sjukintyg under de första 14 dagarna vid sjukdom mm.

Flera av coronastöden återinförs
I december aviserade regeringen vid två olika tillfällen om att vissa stöd och andra åtgärder skulle återinföras pga den ökande smittspridningen. Sedan dess har man även hunnit meddela förlängningar av de aviserade stöden.

Nu tar man nästa steg genom att presentera en del av förslagen i en ändringsbudget för riksdagen. De flesta stöden återinförs under månaderna december, januari och februari men man tar höjd i finansieringen för att med kort varsel kunna förlänga stöden även för mars 2022.

En nyhet som inte aviserats tidigare, och som inte har att göra med finansieringen, är att regeringen återigen vill slopa kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna (sjuklöneperioden), se nedan.

Omsättningsstöd – enskilda näringsidkare och handelsbolag
Regeringen vill alltså återinföra omsättningsstödet för enskilda firmor och handelsbolag under december 2021 och januari – februari 2022.

Reglerna ska vara utformade enligt tidigare, och en förutsättning är att man förlorat mer än 30% av sin nettoomsättning. Jämförelsen ska göras mot december 2019 (referensperioden).

Omställningsstödet
Regeringen vill även återinföra omställningsstödet för perioderna december 2021 och januari – februari 2022. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30% jämfört med en referensperiod.

Företag kommer att kunna få upp till 70 eller 90% av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Regeringen föreslår också att takbeloppet för omställningsstödet höjs till ca 117 miljoner kr, vilket är taket enligt EU:s statsstödsregler.

Ersättning för karensavdrag
Regeringen vill återinföra ersättningen för karensavdrag för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

Enligt förslaget ska detta gälla retroaktivt från och med 8 december 2021 till och med mars 2022.

Slopat krav på läkarintyg
Regeringen föreslår att man återigen slopar kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för både anställda och egenföretagare. Anledningen är att avlasta den redan ansträngda vården från detta jobb, och kravet på läkarintyg var tidigare slopat från 13 mars 2020 till 30 september 2021.

Förslaget att slopa kravet på intyg av läkare (eller tandläkare) ska träda i kraft 7 februari 2022 och tillämpas från och med 19 januari 2022.

Kravet på intyg ska återinföras den dag som regeringen bestämmer.

Ersättning för höga sjuklönekostnader
Regeringen föreslår att staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt.

Man vill återinföra de tillfälliga reglerna som gällde till och med september 2021 och dessa ska gälla retroaktivt från 1 december 2021 till och med mars 2022.

Evenemangsstödet återinförs
I somras infördes ett evenemangsstöd som ska underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni – december 2021. Stöd kan sökas om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av pandemin.

Stödet uppgår till 70% av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kr.

Regeringen föreslår nu att evenemangsstödet kommer att förlängas till 31 mars 2022.

Fribeloppet slopas
Regeringen har ju tidigare föreslagit att fribeloppet – beloppet som studerande får tjäna utan att det påverkar studiemedlen – slopas för första halvåret 2022 och detta ingår också i ändringsbudgeten. Anledningen är att man vill öka studenters vilja att jobba under pandemin och förstärka samhällsviktiga funktioner.

Rent praktiskt så innebär detta att det inte görs någon inkomstprövning under första halvåret 2022, och detta gäller då för alla studenter.

I normala fall minskar både studiebidraget och det maximala lånebeloppet om studenter tjänar över 93 000 kr/kalenderhalvår. Även tidigare under pandemin har fribeloppet slopats, men för denna termin skulle det införas igen.

Regeringens prop 2021/22:86

Redaktion: Björn Lundén AB