Branschnyheter

Enklare regler för småföretagare

Vilka regler är särskilt betungande för småföretagare? Nu har utredningen om bland annat enklare regler för mikroföretagande lämnats till regeringen. Det här föreslås.

Förra våren tillsatte regeringen en utredning för att bland annat se över enklare regler för mindre företag. 30 juni lämnades utredningen, efter viss förlängning, in till regeringen.

Utredningen består av tre delar: enklare regler för mikroföretagande, modernisering av bokföringslagen och tydligare regler för kombiuppdrag.

− Reglerna om bokföring är kraftigt undersatta och har inte hängt med i den utveckling som skett i samhället avseende främst digitalisering. Något som försvårar och innebär onödiga kostnader för företagen, säger Pernilla Lundqvist, en av experterna i utredningen.

Pernilla Lundqvist är till vardags redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning, samt ordförande i FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

− Ekonomisk osäkerhet, otrygghet och krångliga regler upplevs vara de största hindren för att starta företag i Sverige, säger hon.

Identifierade regelområden som mikroföretagen upplever som betungande är:

  • Ha anställda
  • Skatte- och mervärdesskatteregler
  • Dataskydd- och informationssäkerhet
  • Offentlig upphandling
  • Miljöregler
  • Plan- och byggregler
  • Branschspecifika regler

Mindre företag upplever också att något som utgör stora problem för att driva företag är deras kontakter med myndigheter. Här nämns bland annat: mängden uppgifter att lämna till myndigheter, långa handläggningstider, olika tolkningar av regler inom och mellan myndigheter, samt avgift/kostnad att följa regler.

− Vår entydiga bedömning är att effektiviseringar och förenklingar av myndigheternas administrativa genomförande är mycket viktigt, men det inte är tillräckligt. Över tid behöver egentliga regelverk omprövas, menar Pernilla Lundqvist.

Tidigare i år presenterades en konsekvensanalys av möjliga besparingar kopplat till utredningens uppdrag på bokföringsområdet. I den kunde konsultföretaget Trinovo, som genomfört analysen, konstatera att kravet på arkivering av pappersmaterial årligen kostar ca 3,9 miljarder kronor i krånglig administrativ hantering.

Enklare regler för mikroföretagande – förslag på åtgärder:

(1) avskaffande av hotelltillståndet

(2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden

(3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider

Lagändringarna föreslås träda i kraft 30 december 2021. Om Regeringskansliet inte hinner bereda förslagen inom den tidsramen föreslås att förslagen träder i kraft 1 maj 2022.

Förslag har även lämnats om förändrade gränsvärden för revisionsplikt. Något Pernilla Lundqvist är mycket kritisk till. Förslaget om ändrade gränsvärden diskuterades med experterna i utredningen första gången i maj 2021. Då fanns inget underlag annat än nya föreslagna gränsvärden. Detta är ett viktigt och omfattande område som kräver långt mer omfattande analys än vad som skett i denna utredning.

”Enda underlaget som presenterats är förslag på nya gränsvärden (antal anställda 10 personer, balansomslutning 20 mkr, nettoomsättning 20 mkr) samt hänvisningar till tre tidigare genomförda studier. Dessa studier har inte tagits fram i denna utredning.” skriver Pernilla Lundqvist i ett särskilt yttrande i utredningen.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs hela utredningen på regeringens webb: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202160

Läs mer om modernisering av bokföringslagen på Balans webb: https://www.tidningenbalans.se/nyheter/modernisering-av-bokforingslagen-viktigaste-punkterna

Läs mer om tydligare regler för kombiuppdrag på FAR:s webb: https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/utredning-om-bokforingslagen–har-ar-forslagen/