Branschnyheter

Höjd ålder för pensionsuttag

Regeringen föreslår att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta. Man vill också att åldersgränsen för pensionsuttag kopplas till riktåldern för pension från 2026. Då kommer alla dessa system att regleras per automatik utifrån vår beräknade livslängd, och inte längre kräva reglering via politiska beslut.

Längre liv innebär senare pensionsuttag
När det nuvarande pensionssystemet beslutades 1994 hade kvinnor i genomsnitt 19,8 levnadsår kvar efter fyllda 65 år. Motsvarande för män var 16 år.

2016 hade medellivslängden vid fyllda 65 år ökat till 20,4 år, sammantaget för både kvinnor och män. Sannolikt kommer ökningen att fortsätta. I Statistiska centralbyråns (SCB) siffror från 2021 uppskattas att kvinnor i genomsnitt kommer att leva till 90 års ålder och män till nära 88 års ålder 2070.

Om vi skulle fortsätta att gå i pension vid samma ålder skulle det samtidigt leda till lägre inkomstgrundande pensioner.

För att råda bot på detta, så har riksdagen tidigare beslutat att höja åldern för när man får börja ta ut sin pension från 61 år till 62 år från och med 2020.

Riksdagen har tidigare även beslutat att höja åldern för avgångsskyldighet från 67 år till 69 år.

Nu har regeringen lagt ett förslag som tar nästa steg på den inslagna vägen, och som också innebär att systemet riktålder för pension införs.

Pension – tidigast vid fyllda 63 år
Regeringen föreslår att åldersgränsen för när man tidigast kan ta ut ålderspension höjs från 62 år till 63 år från 2023.

Sedan är förslaget att åldersgränsen ska knytas till riktålder för pension 2026. Regleringen blir då att pensionen tidigast ska kunna tas ut tre år före den månad då en person uppnår riktåldern för pension.

Inkomstpensionstillägg från 66 år
Åldern för när inkomstpensionstillägg tidigast kan lämnas ska enligt förslaget höjas från 65 till 66 år 2023 och från och med 2026 följa riktåldern för pension.

Inkomstpensionstillägg kan fås som ett tillägg till allmän pension. Den baseras främst på storleken på den inkomstgrundade pensionen, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst som tjänats in i Sverige.

Förhöjt grundavdrag för pensionärer = 66 år
Som pensionär har man ett förhöjt grundavdrag. När det gäller grundavdrag så är man pensionär från och med det år man fyller 66 år (när man vid ingången av året har fyllt 65 år).

Förslaget innebär att 2023 ska denna gräns höjas till 66 år (från det år man fyller 67 år) och till 67 år 2026 (från det år man fyller 68 år).

Endast ålderspensionsavgift = 66 år
Om man har en pensionär anställd så betalar man inte fulla arbetsgivaravgifter, utan endast ålderspensionsavgift (10,21%).

Från och med 1 januari 2023 höjs den åldersgränsen från 65 till 66 år, enligt förslaget. Detta gäller då personer som vid årets ingång har fyllt 66 år, vilket innebär att det gäller från och med året då den anställde fyller 67 år.

2026 höjs gränsen till 67 år, dvs från och med det år den anställde fyller 68 år.

På samma sätt höjs åldern för näringsidkare med aktivit bedriven näringsverksamhet som också endast betalar ålderspensionsavgift istället för fulla egenavgifter.

Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd = 66 år
Åldersgränsen för garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd ska enligt förslaget höjas från 65 till 66 år 2023 och från och med 2026 kopplas till riktåldern för pension.

Sjukpenning, rehabiliteringsersättning mm
De pensionsrelaterade åldersgränserna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringsersättning, boendetillägg, sjukpenninggrundande inkomst och smittbärarpenning ska höjas med ett år 2023 och knytas till riktåldern för pension från ochmed 2026, enligt förslaget.

Åldersgränserna för sjuk- och smittbärarpenning efter 70 års ålder ska höjas med ett år 2023.

Sjukersättning mm
Åldersgränserna för sjukersättning och bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättning föreslås höjas med ett år 2023 och knytas till riktåldern för pension från och med 2026.

Anställningsskydd – avgångsskyldighet
Rätten att kvarstå i anställning enligt LAS, dvs den så kallade avgångsskyldigheten, bör knytas till riktåldern för pension från och med 2026. Utformningen behöver dock analyseras vidare, enligt regeringen.

Sedan tidigare är det dock klart att denna gräns höjs till 69 år 2023.

Bidrag till arbetshjälpmedel
Åldersgränsen för bidrag till arbetshjälpmedel föreslås höjas till 69 år 2023. Reglerna ska alltså anpassas till de föreslagna ändringarna om avgångsskyldighet i LAS.

A-kassa
Regeringen föreslår att åldersgränserna för a-kassa höjs till 66 år 2023. Det innebär att gränsen höjs från 65 till 66 år, för när man får gå med i en a-kassa, när medlemsskapet upphör och åldersgränsen för rätt till ersättning.

Från 2026 ska dessa åldrar vara samma som riktåldern för pension.

Efterlevandepensioner
De pensionsrelaterade åldersgränserna för omställningspension, garantipension till omställningspension, garantipension till änkepension och änkepensionens 90-procentstillägg ska enligt förslaget höjas med ett år 2023 och därefter knytas till riktåldern för pension från och med 2026.

Assistansersättning och personlig assistans
Enligt regeringens förslag ska åldersgränserna för assistansersättning och personlig assistans anpassas till och följa de föreslagna höjningarna av åldersgränserna för pensionssystemets grundskydd.

Åldersgränserna ska höjas från 65 till 66 år 2023 och därefter följa riktåldern för pension från och med 2026.

Övriga åldersjusteringar
Övriga system som åldersjusteras från och 2023, och som kopplas till riktåldern för pension 2026 är enligt förslaget:

  • Åldersgränsen för arvsvinstfaktorer höjs från 61 till 62 år.
  • Gränsen för omräkning av inkomstpension vid uttag före 65 års ålder (tidigt uttag) höjs från 65 till 66 år.
  • 64-årsgränsen för inkomstindex höjs till 65 år.
  • Åldersgränserna för att tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för barnår (och för att ta emot ett sådant belopp vid överlåtelse) samt de övre åldersgränserna vid beräkning av pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring och barnår (beräkningsmetod 2) höjs från 64 till 65 år.
  • Åldersgränsen för att uppfylla förvärvsvillkoret för pensionsgrundande belopp höjs från 70 till 71 år.
  • Åldern för arbetsskadelivränta höjs till 66 år. Samma sak ska gälla för arbetsskada vid förlängd livränta.
  • Åldersgränserna för bilstöd höjs med ett år.
  • Åldersgränserna för att omfattas av lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare höjs till 66 år.

Regeringens prop 2021/22:181

Redaktion: Björn Lundén AB