Branschnyheter

Konsumentskyddet förstärks ytterligare

Riksdagen har beslutat nya regler som ska anpassa, stärka och modernisera konsumentskyddet med hänsyn till den digitala utvecklingen på ett flertal områden. Beslutet innebär ett flertal ändringar i t ex marknadsföringslagen, distansavtalslagen och prisinformationslagen.

Förstärkning av konsumentskyddet
Från 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag som förbättrar konsumentskyddet vid handel med digitala varor och tjänster och som även är anpassad efter nya EU-regler. Nu har riksdagen kommit med ytterligare beslut som stärker konsumentskyddet på ett flertal andra sätt. Beslutet innebär en anpassning till ett EU-direktiv från 2019 om ett moderniserat konsumentskydd.

Beslutet innebär att näringsidkare ska bli mer transparenta i sin kommunikation, och att konsumenten ska få mer och tydligare information. Här går vi igenom de viktigaste förändringarna.

Förbud mot vidareförsäljning av biljetter
Bland annat införs ett förbud mot vidareförsäljning av biljetter till evenemang. Förbudet gäller om näringsidkaren har köpt biljetterna genom användning av automatiserade medel för att kringgå eventuella begränsningar av antalet biljetter som en person kan köpa eller andra regler som är tillämpliga på biljettköp.

Krav på prisangivelse
Det införs ett krav på att ange det tidigare priset om en produkt (vara eller tjänst) säljs med uppgift om att priset har sänkts. Detta ska ta bort möjligheten att höja priset på en vara för att sedan sänka det kort därefter i marknadsföringssyfte utan att samtidigt ange det tidigare lägre priset. Det pris som ska anges ska vara det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen (eller sedan produkten började säljas om det är kortare än 30 dagar). Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska istället det pris som gällde före den första prissänkningen framgå.

Information kring recensioner
Vidare införs ett krav på information kring hur konsumentrecensioner behandlas samt om säljaren säkerställer att konsumentrecensioner kommer från faktiska konsumenter.

Den innebär inte något krav på att näringsidkaren ska ha ett system för att kontrollera recensioner. Men om näringsidkaren inte har ett sådant system, ska man lämna information om att recensionernas äkthet inte kontrolleras. Om det finns sådana rutiner ska information lämnas om hur kontrollerna utförs.

Dessutom införs ett uttryckligt förbud mot falska eller manipulerade konsumentrecensioner.

Rankning av produkter på nätet
Det införs dessutom ett krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av produkter som säljs på en marknadsplats (t ex Zalando, CDON) och om rankning av en produkt påverkats av att säljaren bakom produkten i fråga betalat för att få sin produkt högre rankad.

Även information om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte ska finnas på marknadsplatsen.

Distansavtalslagen
Enligt de nya reglerna ska distansavtalslagen omfatta även avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls. I praktiken innebär det t ex att om en säljare tillhandahåller en programvara för nedladdning omfattas man av lagen även om konsumenten inte behöver betala för tjänsten med pengar, utan genom att lämna sina personuppgifter. I ett sådant fall anses istället personuppgifterna vara betalning för tjänsten.

Säljarens skyldighet att ge konsumenten information innan ett avtal ingås utökas. Information ska bland annat lämnas om att distansavtalslagens bestämmelser inte gäller om den som erbjuder en vara eller tjänst inte är näringsidkare. Vidare ska det informeras om de kriterier som främst bestämmer rankningen av de erbjudanden som presenteras vid en sökning såsom köpta eller sponsrade sökresultat.

Det blir även förändringar i reglerna om ångerrätt, bland annat ska konsumenten inte kunna ångra gåvor och gratistjänster. Däremot ska avtal om digitala tjänster eller digitalt innehåll (t ex en streamingtjänst eller e-bok) där konsumenten endast betalat med sina personuppgifter kunna ångras under vissa förutsättningar.

Sanktionsavgifter
Enligt de nya reglerna kommer det bli en utvidgad möjlighet till sanktionsavgifter vid brott mot konsumentregler (t ex vid bristande information vid distansköp, vilseledande marknadsföring, bristande prisinformation och vid oskäliga avtalsvillkor). Sanktionsavgiften ska som lägst vara 10 000 kr och högst 4% av företagets årsomsättning enligt förslaget.

Ikraftträdande
Dessa lagändringar träder i kraft 1 september 2022.

Regeringens prop 2021/22:174, Civilutskottets betänkande 2021/22:CU19

 

Redaktion: Björn Lundén AB