Branschnyheter

Moms på digitala publikationer

Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande gällande moms på digitala publikationer.

6% moms på digitala publikationer

Det är 6% moms på digitala publikationer. Den låga momsen gäller produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter.

Produkter som helt eller huvudsakligen är reklam eller som består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas inte av den låga momsen.

Avgörande för om en viss produkt omfattas av 6% moms är om produktens användningsområde, innehåll och funktion är detsamma som en motsvarande fysisk produkt. Kravet är att en jämförbar publikation skulle kunna finnas i fysisk form. En fysisk förlaga behöver alltså inte faktiskt finnas.

Vad är en digital publikation?

Skatteverket har tidigare i ett ställningstagande behandlat frågan om vilka publikationer som omfattas av 6% moms och hur denna bedömning ska göras. Det kan nämligen uppstå oklarheter och gränsdragningsproblem när det gäller vilka publikationer som omfattas av 6% moms.

Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska det vara 6% moms på licenser till digitala läromedel eftersom användningsområdet för dessa läromedel huvudsakligen är detsamma som för en motsvarande tryckt produkt.

Skatteverket har med anledning av denna dom kommit med ett nytt ställningstagande gällande elektroniska publikationer. Det nya ställningstagandet innebär en ändring i sak när det gäller vad som krävs för att en produkt ska anses ha samma användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form.

Jämförbar fysisk produkt

För att en digital produkt ska omfattas av 6% moms så ska produkten alltså ha samma användningsområde som en publikation i fysisk form. Produkten ska som utgångspunkt innehålla text och vara avsedd för läsning eller uppläsning, alternativt inläst text eller syntetiskt tal som är avsedd för lyssning.

När produkten är avsedd för lyssning, till exempel en ljudbok, krävs det att ljudfilen är manusbunden. Det ska alltså vara fråga om uppläsning av en redan existerande text. Att en uppläsning dramatiseras hindrar inte att det är fråga om en uppläsning av en text. Det är inte nödvändigt att manuset finns i tryckt form, men en framställning som består i att en eller flera personer talar fritt utan manus återger inte en existerande text och omfattas därför inte av den låga momsen (exempelvis är det är 25% moms på abonnemang som ger kunden tillgång till att lyssna på poddar).

Samma användningsområde trots vissa funktioner

Skatteverket konstaterar att även om en produkt innehåller funktioner som t ex scrollning, länkning mellan olika delar och avancerade sökfunktioner medför detta inte att den får ett utökat användningsområde eller ett helt annat användningsområde.

En informationsdatabas med innehåll hämtat från böcker och annat referensmaterial som riktar sig till olika yrkesgrupper är enligt Skatteverket jämförbar med en publikation i fysisk form. Det gäller även om innehållet uppdateras löpande

Även produkter som innehåller funktioner som gör det möjligt att interagera med produkten, t ex att produkten automatiskt ställer frågor som användaren besvarar eller att användaren ställer frågor som produkten automatiskt besvarar (t ex spelappar och språkliga glosappar) har samma användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form.

Om en produkt däremot innehåller funktioner som inte skulle kunna finnas i en motsvarande fysisk publikation eller funktioner som inte är en följd av det elektroniska tillhandahållandet (t ex funktioner som att skicka meddelanden eller möjlighet till digital uppföljning) så måste man avgöra vilken betydelse de olika delarna i produkten har för en genomsnittlig konsument. En produkt som innehåller en mindre del sådana funktioner kan omfattas av den låga momsen under förutsättning att produktens huvudsakliga användningsområde är detsamma som för en motsvarande publikation i fysisk form.

Ett utökat eller ett annat användningsområde

Om innehållet eller funktionerna gör att produkten får ett utökat användningsområde eller ett helt annat användningsområde än vad en publikation skulle kunna ha i fysisk form omfattas produkten inte av 6% moms. Vid den här bedömningen ska man utgå ifrån vilken betydelse produktens olika delar har för en genomsnittlig konsument.

En produkt som innehåller ett navigeringssystem med karta har inte samma användningsområde som en karta i fysisk form. Den huvudsakliga delen av en produkt som innehåller ett navigeringssystem består av navigeringsfunktionen. Därför omfattas denna produkt inte av 6% moms.

Publikation som består av reklam

Digitala publikationer som helt eller huvudsakligen är reklam omfattas inte av 6% moms. Vad som menas med reklam är varken definierat i momslagen eller i momsdirektivet. Skatteverket anser att reklam i detta sammanhang ska ges en vid tolkning och ska tolkas på samma sätt oavsett om publikationen tillhandahålls i fysisk form eller på elektronisk väg. Enligt Skatteverkets uppfattning är reklam sådant innehåll som har till syfte att främja försäljning av varor och tjänster. Det kan t ex handla om information som syftar till att göra kunderna medvetna om ett företags existens, att få kunderna intresserade av företaget eller att skapa PR och goodwill för företaget.

Publikationer som delvis består av reklam

Skatteverket anser att en elektronisk publikation huvudsakligen är ägnad åt reklam när innehållet till minst 75% består av reklam.

När det gäller digitala publikationer, t ex artiklar och tidningar, som innehåller text avsedd för läsning samt reklamannonser anser Skatteverket att en bedömning ska göras utifrån hur stor del av den visuella ytan som utgör reklam i förhållande till publikationens övriga delar. Om publikationen innehåller en annan form av reklam, som t ex ett popup-fönster, ska en bedömning göras utifrån hur mycket och hur ofta den genomsnittlige konsumenten exponeras för reklam i förhållande till publikationens övriga delar. Detsamma gäller om den genomsnittlige konsumenten exponeras för flera olika reklamannonser med växlande reklambudskap på en och samma digitala yta.

Publikationer med rörlig bild eller musik

Elektroniska publikationer som helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas inte av 6% moms. Med rörlig bild menas t ex videoklipp, filmer, direktsända nyhetsinslag och andra sorters tv-program med eller utan ljud. Även vid den här bedömningen ska man utgå ifrån vilken betydelse produktens olika delar har för en genomsnittlig konsument.

Om exempelvis text till rörlig bild eller musik endast är ett medel för att på bästa sätt kunna nyttja den rörliga bilden, eller musiken, ska publikationen alltså inte omfattas av 6% moms. Den rörliga bilden eller den hörbara musiken är i sådant fall av huvudsaklig betydelse för den genomsnittliga konsumenten.

Om den rörliga bilden eller den hörbara musiken däremot är av mindre betydelse för en genomsnittlig konsument, och texten inte är ett medel för att denne på bästa sätt ska kunna använda den rörliga bilden eller den hörbara musiken, består publikationen inte huvudsakligen av rörlig bild eller hörbar musik. Så är exempelvis fallet med en tidning som tillhandahålls elektroniskt och som huvudsakligen innehåller text, stillbilder och en mindre del rörliga bilder.

Skatteverkets ställningstagande 8-2071393

 Redaktion: Björn Lundén AB