Branschnyheter

Momslyft efter godkänd momsregistrering

Med hänvisning till en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansåg kammarrätten att ett bolag som blivit momsregistrerat, och där ansökan skett i god tro, inte kan vägras momslyft på den grunden att bolaget inte har bedrivit någon ekonomisk verksamhet.

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Förra hösten kom en dom där Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bedömde vilken betydelse momsregistreringen har för rätten till momslyft. Enligt HFD har momsregistreringen betydelse eftersom beslutet är en bekräftelse på att Skatteverket, vid tiden för beslutet, bedömt att bolaget är momspliktigt och bedriver ekonomisk verksamhet. Förutsättningen är att ansökan skett i god tro, vilket betyder att bolaget inte har lämnat ofullständiga och vilseledande uppgifter eller på annat sätt gjort sig skyldig till bedrägeri eller missbruk. Om Skatteverket har fått de uppgifter som behövts för att kunna fatta beslut om momsregistrering, bör den sökande kunna förlita sig på att momsplikten består tills dess Skatteverket meddelar annat.

Frågan om momsregistreringens betydelse har åter varit aktuell i en nyligen avgjord kammarrättsdom.

Företag i uppstartsfas

Ett svenskt moderbolag (bolaget) med ett helägt danskt dotterbolag skulle driva en verksamhet inom läkemedelsindustrin. All verksamhet, forskning och utveckling av läkemedel, skulle ske i dotterbolaget. Bolaget skulle, förutom att äga och förvalta aktier, fakturera dotterbolaget för hjälp att kommersialisera produkterna.

I samband med momsregistreringen i april 2016 angav bolaget att verksamheten skulle bestå av att utveckla och kommersialisera läkemedel för behandling av inflammatoriska och andra sjukdomar, samt att äga och förvalta aktier. Skatteverket godkände momsregistreringen och under april 2016 till och med december 2018 lyfte bolaget moms med närmare 3,2 miljoner kr.

Momslyftet nekades

Vid ett omprövningsbeslut 2019 vägrades dock bolaget avdrag för momsen. Motiveringen var att bolaget under redovisningsperioderna april 2016 till och med december 2018 inte uppfyllde förutsättningarna för att vara en ekonomisk verksamhet. Enligt bolagets lämnade årsredovisningar framgick det att bolaget inte hade fakturerat dotterbolaget för några tjänster och bolagets enda operativa verksamhet hade varit att äga dotterbolaget. Ett holdingbolags förvaltning av ett dotterbolag, utan att genomföra några ekonomiska transaktioner, var enligt Skatteverket inte en ekonomisk verksamhet.

Skatteverket menade att bolaget lämnat vilseledande uppgifter eftersom det i anmälan om momsregistrering hade saknats uppgifter om att utvecklingen av läkemedlen skulle ske i dotterbolaget och att bolaget skulle komma att fakturera dotterbolaget först vid ett senare tillfälle.

Överklagades

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och menade att de inte hade lämnat missvisande uppgifter i samband med momsregistreringen. Det hade redan från början funnits en avsikt att tillhandahålla dotterbolaget momspliktiga tjänster, vilket också styrktes av ett service agreement som tecknats mellan bolagen 2016. Utvecklingen av läkemedel är en komplicerad procedur och att faktureringen inte har kommit igång de inledande åren beror på att det var först 2019 som man hade kommit så långt i processen att det fanns ett behov av bolagets tjänster.

Efter att bolaget först fick rätt till momslyft i förvaltningsrätten överklagade Skatteverket till kammarrätten.

Kan inte nekas momslyft enligt kammarrätten

I sin bedömning hänvisade kammarrätten till den tidigare domen från HFD 2021 där det framgår att ett bolag som blivit momsregistrerat, och där ansökan skett i god tro, inte kan vägras momslyft på den grunden att bolaget inte har bedrivit någon ekonomisk verksamhet.

Kammarrätten ansåg att det som kommit fram i fallet talade för att syftet hela tiden har varit att bolaget ska tillhandahålla dotterbolaget kommersiella utvecklingstjänster. Det ligger, enligt kammarrätten, i sakens natur att ett bolag kan börja sin verksamhet trots att de inte vet när i tiden de kan börja tillhandahålla tjänster. Bolaget var i en uppstartsfas inom ett område där det kan antas vara svårbedömt om och när verksamheten kommer att generera inkomster. Enligt kammarrätten hade bolaget i samband med momsregistreringen inte lämnat ofullständiga eller vilseledande uppgifter, eller på annat sätt gjort sig skyldig till bedrägeri eller missbruk. Det innebar att bolaget, efter att Skatteverket beslutat om momsregistrering, inte senare kan vägras momslyft på den grunden att de inte har bedrivit någon ekonomisk verksamhet.

Domen är i skrivande stund inte överklagad och vinner laga kraft i mitten av november.

Kammarrätten i Göteborg 599-601-22

 

Redaktion: Björn Lundén AB