Branschnyheter

När skatterevisorn knackar på – så slipper du paniken

Varje år kontrollerar Skatteverket tusentals företag. Den som är väl förberedd och anlitar kunnig hjälp slipper paniken när skatterevisorn knackar på.

En skatterevision innebär att Skatteverket beslutar att granska uppgifter som företaget ska lämna in. Skatterevisorn går igenom räkenskaper och andra handlingar som ligger till grund för företagets deklaration.

För det mesta tar Skatteverket kontakt med företaget för att bestämma om var och när skatterevisionen ska genomföras. Som regel görs revisionen i företagets egna lokaler.

Något som många företagare fruktar är en skatte­revision som visar felaktigheter som i sin tur leder till skattetillägg.

Skatteverket kan besluta om skattetillägg om man har lämnat oriktiga uppgifter. Men det första man ska veta är att fel i deklarationen inte alls räcker för att Skatteverket ska kunna besluta om skattetillägg på grund av oriktig uppgift. Andra uppgifter i deklarationen kan visa att en uppgift som i sig är felaktig inte ska bedömas som oriktig. Det är helheten som gäller.

Samtidigt är det viktigt att tänka på att Skatte­verket kan ta ut skattetillägg även om man inte har lämnat en oriktig uppgift avsiktligen, det räcker med att man har varit omedveten eller vårdslös.

 För Skatteverket gäller det att ställa till med så lite problem som möjligt för företaget. För att underlätta ska Skatteverket i förväg tala om vilka handlingar man vill se. Det kan handla om betydligt mer än räkenska­perna. Till exempel kan revisorn vilja inventera kassor, granska lager, ta prov på varor och prova kassaapparater.


Skattetillägg

Om man som privatperson tar upp 10 000 kronor för lite i lön blir skattetillägget 40 procent av den skatt som Skatteverket har gått miste om.

 Om man bor i en kommun med 30 procent i kommunalskatt blir skattetillägget 40 procent av 3 000 kronor, alltså 1 200 kronor.

 Om ett bolag tar upp 10 000 kronor för lite i intäkter blir skattetillägget 40 procent av den skatt som Skatteverket har gått miste om. Om bolagsskatten är 20 procent blir skattetillägget 40 procent av 2 000 kronor, alltså 800 kronor.

 Om man redovisar 10 000 kronor för lite i utgå­ende moms blir skattetillägget alltid 20 procent av 10 000 kronor, alltså 2 000 kronor.

Skattetillägget för alltför låg redovisad moms kan alltså ibland bli dubbelt så högt i kronor räknat.

Inte överens?

Om Skatteverket tycker att företaget har betalat för lite skatt och att det finns skäl för skatte­ändring har företaget rätt att komma med egna synpunkter.

Om man tycker att Skatteverket har fattat ett felaktigt beslut kan man begära omprövning. Man har god tid på sig, begäran om omprövning ska lämnas in senast i slutet av det kalenderår som infaller sex år efter beskattningsåret.

Om man är missnöjd med utgången av om­prövningen kan man överklaga till förvaltningsrät­ten. Nästa instans är kammarrät­ten och högsta instans är Högsta förvaltnings­domstolen.

Björn Dickson


Läs mer: 5 experttips om skatterevision
 https://www.tidningenresultat.se/5-experttips-om-skatterevision