Aktuellt

Rätt att återkalla korttidsstöd

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar gett Tillväxtverket rätt att återkalla stöd för korttidsarbete då bolagen har beslutat om utdelning kort tid före respektive under stödperioden.

Korttidsstöd
Arbetsgivare som har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter har under vissa förutsättningar rätt till stöd vid korttidsarbete. De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande som är utom arbetsgivarens kontroll och som rimligen inte har kunnat förutses eller undvikas.

Syftet med stödet är att täcka en del av kostnaderna när en arbetsgivare under en begränsad tid minskar de anställdas arbetstid. När coronapandemin härjade som värst var det många företag som beviljades stöd.
Beviljat stöd kan dock krävas tillbaka om en arbetsgivare exempelvis har lämnat oriktiga uppgifter.

Tillväxtverket krävde tillbaka stöd
I två fall från kammarrätten ansökte bolag A och B om korttidsstöd då de ansåg att de drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Tillväxtverket krävde dock tillbaka stödet eftersom bolagen beslutat om en vinstutdelning kort tid före ansökan om korttidsstöd.

Enligt Tillväxtverket visade detta att bolag A och B inte hade drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. I båda fallen fastställde kammarrätten i Stockholm Tillväxtverkets beslut.
Fallen har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där frågan var vilken betydelse ett beslut om vinstutdelning före respektive under stödperioden har vid återkrav av stöd vid korttidsarbete.

Utdelning före stödperioden
Bolag A ansökte om stöd 9 april 2020, vilket godkändes av Tillväxtverket 10 april. A fick ett preliminärt stöd om ca 350 000 kr för perioden 14 april–13 augusti 2020. När Tillväxtverket fick kännedom om att A 16 mars 2020 hade beslutat om en vinstutdelning om 3 miljoner kr krävdes stödet tillbaka.

Till sitt försvar hänvisade bolaget till att vinstutdelningen aldrig hade verkställts då utdelningen hade återkallats vid en extra bolagsstämma 8 april 2020.

HFD började med att slå fast att det är Tillväxtverket som måste visa att förutsättningarna för återkrav är uppfyllda. Om Tillväxtverket kan visa att ett bolag har fattat eller verkställt ett beslut om utdelning efter ansökan om stöd eller under stödperioden bör det vara tillräckligt som bevis. Det är då upp till bolaget att lägga fram omständigheter som visar att det inte finns skäl att återkräva stödet.

I sin bedömning skriver HFD också att om ett bolag fattat eller verkställt ett beslut om utdelning innan ansökan om korttidsstöd eller innan stödperioden inleddes ska man ta hänsyn att bolaget kan ha fått ekonomiska problem under tiden däremellan. I en sådan situation får utdelningsbeslutet vägas in i helhetsbedömningen om bolaget ska anses ha haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som krävs för att få stöd. Även storleken på utdelningen ska beaktas.

I detta fall hade bolag A beslutat om utdelningen drygt tre veckor innan bolaget ansökte om korttidsstöd. Det går då inte enligt HFD att utesluta att bolaget efter beslutet kan ha drabbats av sådana allvarliga ekonomiska svårigheter som ger rätt till korttidstöd. HFD konstaterade dock att bolag A efter att ha återkallat sitt utdelningsbeslut om 3 miljoner kr hade ca 4,2 miljoner kr i vinstmedel i företaget, vilket var betydligt mer än stödbeloppet på ca 350 000 kr. Bolag A har alltså haft en viss beredskap för att kunna klara oförutsedda nedgångar i ekonomin.

HFD ansåg därmed att Tillväxtverket har visat att bolag A, genom att inte upplysa om omständigheterna kring utdelningen, har lämnat oriktig uppgift om sin ekonomiska situation. Tillväxtverket hade därför rätt att återkräva stödet.
Högsta förvaltningsdomstolen 7630-21

Utdelning under stödperioden
Bolag B ansökte om stöd 9 april 2020 som Tillväxtverket beviljade 12 april. Bolaget beviljades preliminärt stöd om ca 114 000 kr för perioden 25 mars–25 juni 2020. Tillväxtverket beslutade dock att kräva tillbaka stödet eftersom bolaget 3 april hade beslutat om en utdelning om 200 000 kr.

HFD ansåg att bolagets utdelningsbeslut under stödperioden talade starkt för att bolaget inte hade sådana allvarliga ekonomiska problem som krävs för att få stödet. Bolaget hade anfört att de på en extra bolagsstämma 6 april 2020 hade beslutat att skjuta upp utbetalningen av utdelningen och att bolaget under april och maj förlorat ca 60 % av sin omsättning.

Detta var dock enligt HFD inte tillräckligt för att anse att bolaget, när stödperioden inleddes, hade sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem som är en förutsättning för att få stödet. Tillväxtverkets beslut att återkräva stödet var därför riktigt.
Högsta förvaltningsdomstolen 2552-22

Redaktion: Björn Lundén AB