Branschnyheter

Tillfällig anställning i högst en månad

– har du koll på de nya reglerna?

1 januari 2022 infördes nya regler som innebär att vid tillfälliga anställningar på högst en månad och där arbetsplatsen ligger minst 50 km från den anställdes bostad, kan arbetsgivaren ersätta den anställde enlig reglerna för tjänsteresor. Skattefri ersättning för resor, logi och traktamente.

Villkor för avdrag vid tillfälliga anställningar

Avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfälliga anställningar eller uppdrag på annan plats än bostaden ska göras på samma sätt som för tjänsteresor om följande förutsättningar är uppfyllda (12 kap 9 § IL):

  • Anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad
  • Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer

För att få använda denna regel, så krävs det att det handlar om tillfälliga anställningar. Och det är avsikten som är avgörande. Om det redan från dag ett är klart att arbetet avser längre tid än en månad, så är den inte tillfällig.

Det innebär också att om längden på anställningen/uppdraget inte är överenskommen så omfattas den heller inte av denna bestämmelse, oavsett varaktighet (oavsett om det visar sig bli kortare tid än en månad).

”Månad” – hur beräknas den?

Tidsperioden en månad beräknas från första arbetsdagen och som slutdag menas den dag som har motsvarande tal i slutmånaden. Finns inte den dagen, så är månadens sista dag slutdagen.

Om en anställning påbörjas 1 januari ska avsikten vara att den avslutas senast 1 februari.

Om en anställning påbörjas 31 januari ska avsikten vara att den ska avslutas senast 28 februari.

Att den anställde är ledig vissa dagar förlänger inte perioden och det spelar ingen roll vid beräkningen att den anställde jobbar deltid.

Om tiden för anställningen ändras

En ny bedömning av enmånadsperioden ska göras om anställningen/uppdraget förlängs eller om anställningen avbryts i förtid. Bedömningen ska göras från den dag förändringen inträffar. Någon ändrad bedömning för perioden innan ska inte göras.

Om en anställning som var tänkt att pågå i mer än en månad förkortas till att avse högst en månad, kan arbetsgivaren ge dessa skattefria ersättningar (eller den anställde kan gör avdrag) från den dag man beslutar om att förkorta anställningen.

Nya anställningar eller uppdrag

För att denna regel ska gälla, så krävs det att detta gäller en ny anställning/uppdrag.

Om en person återkommande anställs av samma arbetsgivare för arbete på samma plats under en viss period eller återkommande under flera år, ska man för varje nytt uppdrag bedöma om det är en fortsättning av en tidigare anställning/uppdrag.

För att det ska kunna vara en ny anställning krävs det att arbetsplatsen eller verksamheten är ny (tolkar och idrottsdomare som återkommer till samma plats för nya uppdrag bör normalt ses som en ny anställning/uppdrag och omfattas.

Om en person tidigare har arbetat på samma ort för en annan arbetsgivares räkning påverkar inte bedömningen.

Flytt av personal mellan olika företag inom samma koncern eller mellan olika företag inom ramen för ett visst uppdrag ska normalt inte ses som nya anställningar eller uppdrag.

Anställningar och uppdrag där anställda följer ett roterande schema eller har ett arbetsschema där de arbetar på en plats t ex en dag/vecka under en viss tid, bör omfattas om avsikten är att arbetet ska pågå i högst en månad.

Behandlas som tjänsteresor

Som vi tidigare har skrivit, så innebär de nya reglerna för tillfälliga anställningar där avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är mer än 50 km att arbetsgivaren kan ge skattefria kostnadsersättning för resor, ökade levnadskostnader (traktamente) och logi.

Om den anställde inte får dessa ersättningar av arbetsgivaren, kan han själv gör dessa avdrag i sin inkomstdeklaration.

Att arbetsgivaren skattefritt kan ersätta den anställde för dessa kostnader, innebär alltså att bestämmelserna om så kallad tyst kvittning även omfattar dessa ersättningar.

Skatteverkets vägledning, Regeringens prop 2021/2022:16

Redaktion: Björn Lundén AB