Branschnyheter

Underkänt i EU-domstolen för svenska jämkningsregler

De svenska reglerna om jämkning av moms på investeringar har nyligen fått underkänt i EU-domstolen. Bara den som har gjort ett avdrag kan åläggas ett krav på återbetalning.

Målet gäller ett fastighetsbolag som var frivilligt skattskyldigt för uthyrning av en fastighet. Fastighetens tidigare ägare hade också varit frivilligt skattskyldig och dragit av moms på ombyggnationer i fastigheten.

Fastighetsbolaget tog över jämkningsskyldigheten för investeringarna vid förvärvet. Året därpå sålde fastighetsbolaget fastigheten vidare till privatpersoner och skattskyldigheten upphörde. Skatteverket krävde då fastighetsbolaget på återbetalning av den investeringsmoms som fastighetens ursprunglige ägare hade dragit av.

EU-domstolen fyller en vägledande funktion när nationella domstolar ska tolka och tillämpa EU-rätten. Nu återstår det att se hur Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, dömer i det svenska målet. Johan Östholm, skattejurist och momsexpert på Mazars, ser det som troligt att HFD kommer att följa EU-domstolens uttalanden när processen så småningom når vägs ände.

Det finns en omständighet som EU-domstolen inte har tagit ställning till: Skatteverket anser att köparen, genom att överta säljarens frivilliga skattskyldighet, har inträtt i säljarens skattemässiga situation. Detta eftersom det handlar om en verksamhetsöverlåtelse, alltså att fastigheten byter ägare samtidigt som också verksamheten i fastigheten överlåts till den nya ägaren – den nye ägaren tar över hyresgästerna.

Enligt Skatteverket kan därmed fastighetsbolaget krävas på återbetalning. Detta är något som HFD måste ta ställning till när målet ska avgöras.

– Men redan nu kan fastighetsägare, som tidigare genom jämkning har betalat tillbaka någon annans momsavdrag, börja undersöka sina möjligheter att genom omprövning kräva moms tillbaka som staten uppburit i strid med EU-rätten, säger Johan Östholm till Resultat.

Begäran om omprövning ska komma in till Skatteverket inom sex år från utgången av beskattningsåret.

Johan Östholm säger att för säljare av fastigheter är det mycket viktigt att ha bra koll på att det finns korrekta jämkningshandlingar.

– Det är allmänt känt att vid fastighetsöverlåtelser måste säljaren överlämna en korrekt jämkningshandling till köparen. Annars riskerar säljaren att bli återbetalningsskyldig på grund av eventuella förändringar i användningen av fastigheten efter överlåtelsen. Denna dokumentation blir än viktigare om det visar sig att Skatteverket inte kan kräva köparen på jämkningsmomsen, säger Johan Östholm.

EU-domstolens dom kan innebära att man hamnar i ett läge där varken köparen eller säljaren i en fastighetsaffär kan krävas på tidigare avdragen moms, trots att en investering inte längre används i momspliktig verksamhet. Enligt flera bedömare kan det tvinga fram en lagändring.

Syftet med det nuvarande systemet för övertagande av jämkningsskyldighet är att underlätta transaktioner. Detta genom att ansvaret för moms på investeringar kan övergå till den nye fastighetsägaren utan momseffekt, när den nye fastighetsägaren ska driva verksamheten vidare.

– Det finns risk för att hanteringen blir mer administrativt betungande om regelverket ändras så att fastighetsöverlåtelser automatiskt medför slutjämkning av den investeringsmoms som säljaren dragit av under innehavstiden, säger Johan Östholm.

Björn Dickson