Branschnyheter

Ytterligare sänkt moms på reparationer

Riksdagen har beslutat att momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas ytterligare, från 12 till 6 procent. Momssänkningen träder i kraft 1 juli 2022.

Sänkt moms på reparationer
Riksdagen anser att det är viktigt att varor används på ett effektivt och hållbart sätt. Att reparera och återanvända varor är allmänt sett bättre ur miljösynpunkt än att köpa nya varor. För att få fler att laga eller ändra redan tillverkande varor sänktes momsen 2017 från 25 till 12 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Ytterligare sänkning
För att förstärka viljan att reparera har riksdagen nu beslutat att momsen ska sänkas ytterligare, från 12 till 6 procent, på tillhandahållandet av dessa tjänster.

Förutom att beslutet om sänkt moms har positiva effekter för miljön bedömer riksdagen att den även har positiv betydelse för sysselsättningen. Den sänkta momsen förväntas betyda lägre priser och därmed en ökad efterfrågan på tjänsterna. Riksdagen anser att förslaget kan leda till lägre arbetslöshet då de aktuella reparationerna kan utföras av personer med låg utbildningsnivå eller av personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Ikraftträdande
Momssänkningen träder i kraft 1 juli 2022.

Regeringens prop 2021/22:96, Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU23

 

Redaktion: Björn Lundén AB