Aktuellt

3:12-reglerna utreds ytterligare

Regeringen har lämnat ytterligare ett tilläggsdirektiv till utredningen för förenklade 3:12-regler. Uppdraget har utvidgats och utredningstiden har förlängts till 31 maj 2024.

Utredning för att förenkla 3:12-reglerna

Vid utdelning på kvalificerade andelar i Fåmansföretag gäller speciella regler, de s k 3:12-reglerna.

3:12-reglerna har utretts i flera omgångar och under försommaren 2022 var det dags igen då den dåvarande regeringen tillsatte en utredning, Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag.

Direktiven för vad kommitténs skulle utreda var följande:

  • Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas.
  • Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar.
  • Lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som man finner lämpliga.
  • Vid utformningen av förslagen till förenklingar ska man hitta en balans mellan behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt och 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling.
  • Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft 1 januari 2014.

Kommittén får fler uppgifter

I januari i år fattade den nuvarande regeringen beslut om ett tilläggsdirektiv till kommittén, som också fick i uppgift att bland annat analysera

  • på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras,
  • hur 3:12-reglerna kan förenklas för att underlätta generationsskiften, både mellan närstående och personal,
  • om, och i så fall på vilket sätt, 3:12-reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyten behöver ändras.

Kommitténs ursprungliga uppdrag att särskilt överväga en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital togs dock bort i detta tilläggsdirektiv.

Uppdraget utökas ytterligare

Nu har regeringen kommit med ett ytterligare tilläggsdirektiv till kommittén som även får i uppdrag att

  • analysera hur 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva, samt
  • lämna lagförslag som kommittén anser lämpliga och nödvändiga.

Utredningstiden förlängs

Tiden för när utredningen ska redovisas har förlängts i omgångar. När den ursprungliga utredningen tillsattes skulle utredningen redovisas senast 30 november 2023. Utredningstiden förlängdes till 29 mars vid det första tilläggsdirektivet och har nu ytterligare förlängts två månader till 31 maj 2024.

Tilläggsdirektiv från Finansdepartementet 2023:128

Redaktion: Björn Lundén AB