Aktuellt

ROT-avdrag när leverantören får betalt

Rätten till skattereduktion för hushållstjänster och installation av grön teknik gäller det beskattningsår då arbetet utförts och utföraren av tjänsten får betalt. Detta gäller även om betalningen inte är från köparen av tjänsten utan från ett bolag som köpt fordringen.

Bakgrund

Alma planerar att under 2023 köpa hushållstjänster samt installera en laddbox för sin elbil. I samband med det vill hon utnyttja skattereduktion för hushållstjänster och grön teknik. Hon beställde tjänsterna av X AB och Y AB och arbetet kan antas bli utfört i slutet av 2023.

Både X AB och Y AB använder sig av en kassalösning som tillhandahålls av Z AB, som erbjuder olika betalningsalternativ. När Alma köper hushållstjänsterna tänker hon betala med en faktura som har 30 dagars betalfrist efter att tjänsten är levererad. Vid köpet av installationen av laddboxen avser hon att använda en avbetalningstid på sex månader.

I och med avtalet med kassalösningen köper Z AB fordran på Alma från X och Y AB och det är Z AB som står för hela kreditrisken, så kallad äkta factoring. Kassalösningen innebär att X och Y AB förväntas utföra tjänsterna samt få betalt för detta via Z AB under 2023. Däremot kommer Alma att betala sina fakturor från Z AB under 2024.

Alma har tänkt att utföra ytterligare arbeten under 2024 som medför att hela hennes utrymme för skattereduktion för hushållsarbete och installation av grön teknik kommer att utnyttjas för det året.

Alma vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om hon kommer att medges skattereduktion för 2023 eller 2024 när hon väljer att betala med faktura respektive avbetalningsalternativet.

Betalningen styr rätten till skattereduktion

Enligt reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och grön teknik är det betalningstidpunkten som styr vilket beskattningsår som skattereduktionen hör till. Utbetalningen som utföraren får från Skatteverket är i sin tur beroende av köparens rätt till skattereduktion enligt den så kallade fakturamodellen.

Frågan som SRN ska ta ställning till är alltså om tjänsterna som ger rätt till skattereduktion ska anses ha betalats till utförarna av tjänsten då Z AB har betalat dem enligt parternas factoringavtal, eller då Alma i sin tur har betalat till Z AB.

Tidpunkten när utföraren får betalt är avgörande

Enligt SRN är det avgörande att utföraren av tjänsten har fått betalt. Det saknar då betydelse om betalningen är för en utställd faktura eller ersättning vid en överlåtelse av fordran.

Som stöd för sin bedömning hänvisar SRN till en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där utföraren av en hushållstjänst hade rätt till utbetalning från Skatteverket trots att fakturan hade betalats av annan än köparen, HFD 2016 ref 29. I likhet med det fallet finns det därför ingen anledning att kräva att Alma har reglerat sin skuld till Z AB. Alma har därmed rätt till skattereduktion det år som respektive utförare, X och Y AB, får betalt av Z AB.

Skatterättsnämnden 83-22/D

Redaktion: Björn Lundén AB