Aktuellt

Skadestånd och momsplikten

På grund av ny praxis från EU-domstolen har Skatteverket i ett nytt ställningstagande redogjort för hur momsen ska hanteras när ett skadestånd betalas från en säljare till en köpare. Ställningstagandet innehåller en ändring som innebär att en betalning i samband med ett garantiåtagande kan vara en ersättning för en tillhandahållen tjänst.

Allmänt om skadestånd

Vid ett avtalsbrott, en bristfällig vara eller andra fall där en avtalspart inte har uppfyllt vad som avtalats finns olika krav på hur det ska åtgärdas. Det kan gälla fall där köparen och säljaren inte kommer överens och köparen åtgärdar fel/brister och sedan fakturerar säljaren eller då parterna kommer överens om att justera priset på grund av ett fel. Det kan också gälla ersättningar som inte har direkt med felet att göra, t ex för inkomstbortfall eller skada på andra tillgångar. Ersättningen kan betalas ut enligt gällande avtal, enligt ett nytt avtal eller genom avgörande i domstol eller skiljenämnd.

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande gett sin syn på frågan hur skadestånd, vite och andra liknande ersättningar ska behandlas ur momssynpunkt.

Normalt momsfritt

Enligt Skatteverket är normalt skadestånd och liknande momsfritt eftersom sådana ersättningar inte räknas som någon omsättning enligt momslagen. Bedömningen ska dock ske från fall till fall och utifrån vad som avtalats. Hur parterna valt att rubricera ersättningen ska inte vara avgörande.

Skatteverket konstaterar att varken momslagen eller EU-direktivet, innehåller tydliga bestämmelser om skadestånd. För att avgöra vad som utgör en omsättning och vad som ska ingå i beskattningsunderlaget för momsen ser man då till de allmänna bestämmelserna i momslagen och direktivet.

Två typer av skadestånd

Tanken med ett skadestånd är att ersättningen ska sätta den som skadats i samma situation som om skadan aldrig inträffat. Det finns enligt Skatteverket två kategorier av skadestånd ur momshänseende:

  • Ersättningen ges i syfte att kompensera motparten för en skada och ges utan att det sker en separat prestation från motparten samt utan att det ursprungliga avtalet ändras (utan motprestation).
  • Ersättningen ges i syfte att kompensera motparten för en skada och utgår genom att det ursprungliga avtalet ändras eller för en ny tjänst (motprestation).

När skadest åndet, enligt punkt 2 ovan, utbetalas och det finns ett direkt samband mellan en betalning och av en vara/tjänst anses betalningen vara en ersättning för en ny tjänst eller justering av en tidigare ersättning för tillhandahållen vara/tjänst. I dessa fall är det momspliktigt.

Skadestånd utan motprestation – momsfritt

När ett skadestånd utbetalas så är det normalt för att se till att den som fått skadan försätts i samma ställning som om skadan aldrig hade hänt. Ingen motprestation krävs i det fallet och därmed ska skadeståndet inte påverka momsen. Det utgör då inte en omsättning utan är momsfritt.

Enligt Skatteverket är det inte en separat omsättning vid ersättningar av skadeståndskaraktär, när det handlar om att den som lidit skada ska hållas skadelös – en sådan ersättning är momsfri.

Exempel 1 – Betalning för försenad leverans och utebliven vinst

AB X har köpt en glassdisk för 120 000 kr till sin sommarkiosk av en leverantör som lovat leverans 1 maj. Leverans sker dock först 1 juli på grund av produktionsstörningar. AB A kräver ersättning av leverantören för försenad leverans och utebliven budgeterad vinst. Parterna enas om att leverantören ska betala ett belopp i skadestånd.

Ersättningen är inte en omsättning enligt momslagen och därför momsfritt.

Skadestånd med motprestation – momspliktigt

När det finns ett direkt samband mellan en betalning av skadeståndskaraktär och en motprestation är det fråga om en omsättning. I det fallet är betalningen en ersättning för en ny tjänst (exempel 2) eller en justering av tidigare ersättning (exempel 3 och 4).

Exempel 2 – Åtgärdar fel i vara genom garantiåtagande

AB X har köpt en ny spis som levererats av säljaren. I avtalet för spisen ingår en garanti. När spisen går sönder har inte säljaren någon personal som kan åtgärda felet – istället meddelar säljaren att AB X på egen hand får anlita en reparatör och att säljaren därefter ersätter AB X för kostnaden.

I det fallet har alltså säljaren gett AB X i uppdrag att åtgärda felet. Detta ses som en definierbar tjänst som är en motprestation för ersättningen. Det är därmed en omsättning som innebär att moms ska utgå för tjänsten.

Detta ansågs tidigare inte utgöra momspliktig omsättning men det gör det alltså nu. Att säljaren, mot ersättning, ber köparen anlita en reparatör anses direkt kopplat till en definierbar tjänst. Att ersättningen endast motsvarar kostnaden för reparationen saknar betydelse.

Exempel 3 – Justering av priset för en vara eller tjänst

I det här fallet beställer AB X ett nytt bord men de upptäcker att bordet är trasigt. Säljaren räknar fram kostnaden för att reparera bordet och föreslår att ersätta AB X med beloppet, vilket AB X accepterar.

En sådan överenskommelse innebär en ändring av villkoren i det ursprungliga avtalet (prisjustering) och ska därmed också innebära en justering av beskattningsunderlaget för momsen (om inte parterna har avtalat om något annat).

Exempel 4 – Vite enligt avtal

AB Z tecknar avtal med en entreprenör som avser en tillbyggnad på deras fabrik. Enligt avtalet framgår det när byggnationen ska vara klar – och säljaren ska betala vite för varje vecka som arbetar drar över tiden. Arbetets färdigställande dröjer en månad och därmed ska säljaren betala ett vitesbelopp till AB Z.

Bestämmelsen om vite innebär en metod för prisangivelse. Det framgår av avtalet hur ersättningen ska beräknas. Beskattningsunderlaget för momsen ska därmed minskas enligt vitesbeloppet.

Skatteverkets ställningstagande 8-2339264

Redaktion: Björn Lundén AB