Aktuellt

Styvbror räknas inte som närstående

Enligt Skatterättsnämnden räknas ett styvsyskon inte med i närståendekretsen vid bedömningen om delägarna har kvalificerade andelar i ett fåmansbolag.

Bakgrund

Anna äger aktier i ett brittiskt företag (Bolaget). Anna äger en tredjedel av bolaget och hennes biologiska bror äger tillsammans med sin fru en tredjedel. Den sista tredjedelen ägs av Annas styvbror som är barn till Annas fars nya fru. Det finns alltså inget blodsband mellan Anna och styvbrodern.

Varken Anna eller hennes styvbror är verksamma i Bolaget. Däremot är hennes bror och hans fru, som också är bosatta i Storbritannien, verksamma i bolaget i betydande omfattning.

Under 2023 kommer Bolaget att besluta om en större utdelning.

För att få klarhet om Annas andelar är kvalificerade eller inte vände hon sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om hennes styvbror ska ses som hennes närstående. Om han inte räknas som hennes närstående kan utomståenderegeln bli tillämplig.

Skatteverkets bedömning var att styvsyskon räknas som närstående.

Kvalificerade aktier

Aktier i ett fåmansföretag är kvalificerade om delägaren, eller någon närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet (57 kap 4§ IL). Bestämmelserna är även tillämpliga på utländska motsvarigheter.

Som närstående enligt inkomstskattelagen (2 kap 22§ IL) räknas

  • maka eller make
  • dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Utomståenderegeln

De särskilda fåmansreglerna gäller inte för någon av bolagets ägare om en eller flera utomstående, direkt eller indirekt, äger aktier i betydande omfattning (minst 30% brukar man utgå från) och har rätt till utdelning, direkt eller indirekt, motsvarande ägarandelen. Aktierna ska då anses kvalificerade bara om det finns särskilda skäl (57 kap 5§). Även här ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Skatterättsnämndens bedömning

SRN:s utgångspunkt vid bedömningen är att uppräkningen av vilka som enligt inkomstskattelagen räknas som närstående är uttömmande. Till skillnad mot vad som gäller för barn, kontra styvbarn och fosterbarn, så finns det ingen motsvarande bestämmelse som likställer styvsyskon med syskon. Enligt SRN finns det heller inget stöd, varken i förarbetena till lagen eller i rättspraxis, att inkludera styvsyskon i närståendekretsen.

Detta innebär att Annas styvbror inte räknas med i hennes närståendekrets. Följden blir att utomståenderegeln blir tillämplig och inga andelar i bolaget är kvalificerade.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 109-22/D

Redaktion: Björn Lundén AB