Branschnyheter

Arbetsgivaravgifter på ersättningar från jultidningsförlag

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de rabatter och premier som ett jultidningsförlag ger till sina säljare är ersättning för arbete och ska ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

Jultidningsförsäljningar
Jultidningsförsäljningar är en årligen återkommande företeelse. I början av hösten skickar jultidningsföretagen ut marknadsföringsmaterial till yngre skolbarn med bland annat julkatalog med företagets produkter, kundlista, beställningssedlar och en beskrivning av premiesystemet. Information finns även på jultidningsföretagens hemsida med säljtips och filmer med råd. Barnen kan sedan fritt ta upp beställningar från kunder. Beroende på hur stor försäljningen blir omvandlas beställningssumman till poäng som kan omvandlas till pengar eller premier. De utbetalda pengarna eller premierna har hittills inte betraktats som ersättning för utfört arbete med arbetsgivaravgifter som följd. Nu har frågan prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Bakgrund
Ett jultidningsförlag (bolaget) kallade den ersättning som deras säljare fick för rabatter, vilka beräknades utifrån ett poängsystem. Ju större beställningarna blev desto högre poäng och större rabatt. Säljarna kunde sedan välja att utnyttja rabatten för att lösa in premier eller ta ut den i pengar. Bolaget redovisade inte in några arbetsgivaravgifter på rabatterna.

Skatteverket ansåg dock att den ersättning som säljarna fick i form av rabatt var ersättning för arbete. Skatteverket beslöt därför att skönsbeskatta bolaget och påförde arbetsgivaravgifter med drygt 17 miljoner kr som beräknades på de rabatter som säljarna hade fått under december 2016. Beslutet motiverades med att bolaget erbjöd arbetstillfällen som jultidningsförsäljare och att rabatterna som utgick till säljarna var en slags provision för försäljningarna, vilket ska ingå i bolagets underlag för arbetsgivaravgifter.

Beslutet överklagades
Bolaget överklagade beslutet först till förvaltningsrätten, som satte ner underlaget för arbetsgivaravgifterna, och sedan till kammarrätten som gick på Skatteverkets linje. Kammarrätten ansåg att utifrån hur bolaget lagt upp sin verksamhet och att barnens aktivitet är en förutsättning för bolagets försäljning var ersättningen till barnen, som benämns som rabatter, ersättning för arbete. Ersättningen skulle därmed läggas till grund för arbetsgivaravgifter. Därmed avslog kammarrätten bolagets överklagande och Skatteverkets beslut fastställdes.

Bolaget överklagade domen och fick prövningstillstånd i HFD.

Arbetsgivaravgifter på rabatter och premier
Frågan som HFD skulle ta ställning till var alltså om bolagets rabatter och premier som ges till barnen har sin grund i en arbetsinsats av något slag, det vill säga om det är ersättning för arbete.

Enlgit HFD var bolaget helt beroende av barnens insatser för att nå en vidare kundkrets. Genom att material och instruktioner skickas ut till barnen svarar bolaget för väsentliga funktioner som ligger till grund för att jultidningsförsäljningen ska äga rum. Eftersom barnen får lämna tillbaka de produkter som inte sålts vidare står de heller ingen ekonomisk risk.

Mot bakgrund av detta ansåg HFD att det finns ett samband mellan de rabatter och premier som utges av bolaget och barnens arbetsinsats. Rabatterna och premierna ska därmed anses vara sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkningen av bolagets arbetsgivaravgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen 2916-21

 

Redaktion: Björn Lundén AB