Branschnyheter

Avdragsrätten för underskott begränsas

Riksdagen har beslutat att införa en särskild begränsningsregel som innebär att man inte får avdrag för tidigare års underskott efter en ägarförändring, om underskotten har varit det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Regeln tillämpas från 10 juni 2021.

Avdragsrätt för underskott vid ägarförändring
Om det blir en ägarförändring i ett bolag så kan det påverka avdragsrätten för tidigare års underskott. De så kallade spärreglerna kan bli aktuell vid följande ägarförändringar:

  • En ny ägare (ett företag, ett annat rättssubjekt eller en grupp andra rättssubjekt) får ett bestämmande inflytande över ett förlustföretag.
  • Ett förlustföretag (eller dess moderföretag) har fått ett nytt bestämmande inflytande över ett annat företag (det nya dotterföretaget).

Eftersom närstående räknas som en enda person drabbas inte generationsskiften och andra transaktioner inom närståendekretsen av spärreglerna.

När en person som redan är företagsledare (den skattemässiga definitionen) förvärvar fler aktier så att han får ett bestämmande inflytande utlöses inte heller spärregeln. Detta gäller om den nya majoritetsägaren under de närmaste två föregående beskattningsåren verkligen varit företagsledare i företaget.

Spärrar
Det finns två olika spärrar, en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr (och en fusionsspärr).

Kortfattat kan man säga att beloppsspärren innebär att underskottet som man får nyttja är dubbelt så mycket som priset på aktierna. Överskjutande del av underskottet, faller bort för all framtid.

Däremot spärras aldrig årets upparbetade underskott. Därför är det inte helt ovanligt att man säljer ett bolag som har gått med underskott under året, strax före räkenskapsårets slut.

En särskild begränsningsregel införs
Riksdagen har nu beslutat att införa en särskild begränsningsregel för att motverka handel med underskottsföretag. Anledningen är att det finns situationer som inte omfattas av beloppsspärren.

Om underskottet har varit det övervägande skälet

Begränsningsregeln ska gälla om det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett, är att nyttja underskott från det föregående räkenskapsåret. Om så är fallet, får man inte nyttja något alls av underskottet.

Syftet med en särskild begränsningsregel är att motverka handel med underskottsföretag.

Bedömningen av det övervägande skälet
Bedömningen av om underskotten har utgjort det övervägande skälet för ägarförändringen ska göras med hänsyn till omständigheterna.

Det ska särskilt beaktas om det i förvärvet inte har ingått något företag som innehar andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen. Det ska också särskilt beaktas om det i förvärvet inte har ingått något företag som bedriver rörelse.

Ska tillämpas från 10 juni 2021
Riksdagen har beslutat att lagändringen ska träda i kraft 1 maj 2022. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas vid ägarförändringar som sker efter 10 juni 2021.

Regeringens prop 2021/22:93, Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU21

 

Redaktion: Björn Lundén AB