Aktuellt

Befrielse från skattetillägg

vid felaktigt avdrag för nedskrivning

Det förekommer relativt ofta att bolag inte återför nedskrivningar av finansiella tillgångar i deklarationen. Följden kan bli oskäligt höga skattetillägg om de tas ut med fullt belopp. Skatteverket har uttalat sig om och i så fall hur befrielse från skattetillägg ska medges.

Skattetillägg

Den som lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan bli tvungen att betala skattetillägg. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt som undanhållits.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar och andra kortfristiga placeringar ska under vissa förutsättningar skrivas ned i bokföringen. Dessa nedskrivningar är normalt inte skattemässigt avdragsgilla och ska därför återföras till beskattning i inkomstdeklarationen under skattemässiga justeringar.

Det förekommer dock relativt ofta att återföringen saknas under skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen, vilket betyder att bolaget har lämnat en oriktig uppgift. Eftersom nedskrivningen ofta uppgår till betydande belopp blir följden att skattetilläggen kan blir oskäligt höga om de tas ut med fullt belopp. Oftast är det fråga om nedskrivning av värdet på aktier i dotterbolag.

Skatteverket ska besluta om det kan bli fråga om hel eller delvis befrielse från skattetillägg. I skatteförfarandelagen finns det uppräknat ett antal omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av befrielsefrågan (SFL 51 kap 1 §). Omständigheter som nämns är ålder, hälsa, felbedömning av en regel, att avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten mm. Uppräkningen i lagtexten är inte uttömmande utan det finns även andra omständigheter som man kan ta hänsyn till.

I ett ställningstagande har Skatteverket diskuterat om och i så fall hur befrielse från skattetillägg ska medges när ett bolag har lämnat en oriktig uppgift genom att inte återföra en nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång.

Felbedömning av en skatteregel

Skatteverket konstaterar att frågan om en nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång kan vara avdragsgill inte är någon svår fråga. Rättspraxis visar att avdrag bara kan medges i ett fåtal fall.

Den som deklarerar är i dessa fall ett aktiebolag och även om det kan både vara mindre och större bolag kan det ändå förutsättas att det finns en viss kompetens om vilka skatteregler som gäller, samt att man är noggrann vid upprättandet av deklarationen. Enligt Skatteverket finns det normalt inte anledning att i dessa fall medge befrielse på den grund att man felbedömt en skatteregel.

Högt skattetillägg

Då en nedskrivning av finansiella tillgångar oftast handlar om stora belopp och skattetillägget därmed blir mycket högt har frågan uppkommit om enbart den omständigheten att skattetillägget är mycket högt kan motivera att befrielse ska medges.

Skatteverket konstaterar att detta inte är en omständighet som särskilt ska beaktas enligt lagtexten i SFL. Även i övrigt anser Skatteverket att det är svårt att motivera att enbart skattetilläggets storlek ska kunna vara grund till hel eller delvis befrielse.

Skatteverket har dock uttalat sig om nedsättning av skattetillägg om felet beror på ett enstaka misstag, se längre ned i artikeln.

Underskott av verksamhet

En omständighet som kan diskuteras är att den oriktiga uppgiften inte har medfört någon skattevinst, eftersom Skatteverkets beslut endast medför att underskottet har reducerats. Ett skattetillägg tas ju även ut på ett underskott. Bolaget kan då invända att ett felaktigt medgivet underskott aldrig kommer att kunna utnyttjas på grund av senare omständigheter.

Skatteverket anser att enbart ett påstående om att man inte kan förvänta sig några kvittningsbara vinster i framtiden inte är en grund för befrielse. Däremot om ett underskott av näringsverksamhet aldrig kan nyttjas på grund av händelser som konkurs, likvidation eller ägarförändring kan ett fullt skattetillägg vara orimligt.

Om det redan vid utredningen av ett felaktigt underskott framgår att underskottet aldrig kan utnyttjas kan det enligt Skatteverket bli aktuellt med hel befrielse från skattetillägg. Om omständigheten inträffar vid en senare tidpunkt kan skattetillägget sättas ned till lägst en fjärdedel.

Risk för skatteundandragande

En invändning mot att ta ut fullt skattetillägg som bolag kan åberopa är att risken för skatteundandragande är liten då avdrag för nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar är väl synligt i deklarationen.

Skatteverket menar att det är orimligt att förvänta sig att de vid sina årliga kontroller ska ha tid och resurser att hitta och utreda alla de deklarationer där en nedskrivning inte har återförts till beskattning. Det finns därmed inte skäl att medge befrielse av den anledningen.

Enstaka misstag

En ofta förekommande förklaring till att en nedskrivning inte har gjorts är att felet beror på ett enstaka misstag. Frågan är om misstaget som sådant kan motivera hel eller delvis befrielse.

Enligt Skatteverket visar rättspraxis att den som deklarerar har ett omfattande ansvar att vara noggrann vid upprättandet av deklarationen. Det saknas därför stöd för befrielse enbart på grund av att den oriktiga uppgiften har lämnats av misstag.

Skattetillägg som är orimliga i förhållande till felet

Om bedömningen i det enskilda fallet blir att felet att bolaget inte har återfört nedskrivning av finansiella tillgångar beror på ett enstaka misstag är nästa fråga om skattetillägget kan anses vara så högt att det inte står i rimlig proportion till felet.

Det finns i rättspraxis fall som visar att det kan bli aktuellt med befrielse då skattetillägget har ansetts för högt (RÅ 2007 ref 67).

Frågan är då vid vilken nivå som ett skattetillägg inte kan anses stå i rimlig proportion till felet. Det går enligt Skatteverket inte att få fram ett exakt svar varken genom lag, förarbeten eller praxis. För att denna typ av fel i största möjliga mån ändå ska kunna handläggas på ett enhetligt sätt bör som huvudregel gälla att befrielse ska medges om skattetillägget i det enskilda fallet överstiger 5 miljoner kr. Befrielsen ska, om felet beror på enstaka misstag, sättas ned till hälften på den del av skattetillägget som överstiger 5 miljoner kr.

Exempel

  • Ett bolag får ett fullt skattetillägg som beräknats till 3 miljoner kr. Fullt skattetillägg tas ut eftersom skattetillägget understiger 5 miljoner kr.
  • Ett bolag får ett fullt skattetillägg som beräknas till 8 miljoner kr. Befrielse ska medges ned till 6,5 miljoner kr (5 miljoner samt 50 % av 3 miljoner kr)
  • Ett bolag får ett fullt skattetillägg som beräknas till 12 miljoner. Befrielse medges ned till 8,5 miljoner kr (5 miljoner samt 50 % av 7 miljoner kr).

Skatteverkets ställningstagande 8-1957693

 

Redaktion: Björn Lundén AB