Aktuellt

Budgetpropositionen 2023

Riksdagen har nu fattat beslut om rikets budget för år 2023. Ett år då Sverige går mot sämre tider och där stora satsningar görs på försvaret, regioner och kommuner samt rättsväsendet. Men några nyheter finns det också inom skattevärlden och nyheter som berör företag och företagare. Dessutom finns det finansiering för fler reformer, men där de färdiga förslagen kommer att presenteras senare.

Hög inflation, svag tillväxt och lågkonjunktur

När Finansministern presenterade årets budgetproposition så var det mot bakgrund av att vi nu har en hög inflation (9,7% i september och 9,3% i oktober) och att vi går in i en lågkonjunktur med osäkerhet i världen med sviktande tillväxt. Höjda räntor har vi redan sett, och högre är att vänta för att möta den höga inflationen. Osäkerheten om vad som väntar är stor när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Finansministern bjöd alltså inte på så muntra framtidsprognoser. Men sammantaget hade regeringen ändå 35 miljarder kr i reformutrymme.

Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Jobbskatteavdraget har förstärkts vid flera tillfällen samtidigt som motsvarande skattesänkning inte har gjorts för äldre. Idag är jobbskatteavdraget för äldre personer lägre än för yngre personer med arbetsinkomster som överstiger 30 000 kr per månad.

Riksdagen har nu beslutat att jobbskatteavdraget ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Enligt beslutet kommer jobbskatteavdraget för äldre personer beräknas till följande belopp:

  • 22% av arbetsinkomster upp till 100 000 kr
  • 15 000 kr och 7% av arbetsinkomster som överstiger 100 000 kr men inte 300 000 kr.
  • 36 000 kr på arbetsinkomster som överstiger 300 000 kr men inte 600 000 kr.
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 800 000 kr per år.

Solceller – höjd skattereduktion

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen vid installation av solceller höjs från 15% till 20%.

1 januari 2021 infördes skattereduktion för grön teknik (det så kallade gröna avdraget). Privatpersoner kan få skattereduktion vid installation av viss typ av grön teknik: solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och enligt dagens regler uppgår den till:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion för grön teknik ges med högst 50 000 kr/år.

Stödet för installation av solceller kan bidra till att minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. I syfte att sänka köparens kostnad och stimulera efterfrågan på solceller ytterligare, har riksdagen beslutat att höja subventionsgraden för installation av solceller från 15 till 20%.

De tillfälliga a-kassereglerna förlängs

Riksdagen har beslutat att avsätta ca 5,8 miljarder kr för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska gälla även 2023.

Detta var tillfälliga regler som infördes under pandemin och innebar bland annat att taket höjdes till 1 200 kr/dag (från 910 kr/dag) under de första 100 dagarna.

Regeringen har också aviserat att de har för avsikt att återkomma med förslag om att lättnader motsvarande de som nu gäller, ska bli permanenta.

Sänkt skatt på bensin och diesel

För att möta de höga drivmedelspriserna har riksdagen beslutat att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas. Energiskatten ska sänkas med 80 öre per liter utifrån den skatt som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023. Inklusive moms sänks priset därmed med 1 kr per liter.

Effekten av sänkningen blir dock inte så hög, eftersom skattesänkningen inte får full effekt på grund av den höga inflationen.

Som en följdändring av beslutet om sänkt energiskatt sänks den sammanlagda skatten på så kallad lågbeskattad olja med 722 kr per kubikmeter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023.

Höjd skatt på alkohol och tobak

Riksdagen har beslutat att skatten på alkohol och tobak ska höjas. Detta kommer att ske i två steg, en höjning 2023 och ytterligare en höjning 2024.

1 januari 2023 höjs skatten på tobak med 3% och 1 januari 2024 med ytterligare 1%.

Skatten på öl och vin höjs med 5% 1 januari 2023 och ytterligare ca 8% 1 januari 2024.

Skatten på sprit höjs med ungefär 1% 1 januari 2023 och med ytterligare 1% 1 januari 2024.

Slopad avfallsförbränningsskatt

Riksdagen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kraft- och värmeverk och har nu beslutat att den så kallade avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

Enligt riksdagen bidrar kraftvärmen till en stabil energiförsörjning i Sverige men avfallsförbränningsskatten har försvagat lönsamheten för kraftvärme, vilket på sikt kan leda till en minskad kraftvärmeproduktion.

Ikraftträdande

Där inget annat anges föreslås förslagen träda i kraft 1 januari 2023.

Regeringens prop 2021/22:245, 2022/23:1, 2022/23:15, 2022/23:17, Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU1

 

Redaktion: Björn Lundén AB