Branschnyheter

Förhandsbokning av bostad ger inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har kommit fram till att förhandsbokning av en bostad som på sikt är tänkt att användas som permanentbostad inte medför att förvärvarna blir obegränsat skattskyldiga i Sverige innan bosättningen.

Obegränsat skattskyldig

Den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig för alla inkomster som förvärvats både i Sverige och i utlandet. Vid bedömningen av om det finns väsentlig anknytning görs en samlad bedömning av flera faktorer.

Om personen har en bostad som före utflyttningen varit dennes permanentbostad har det enligt praxis ansetts vara en tungt vägande anknytningsfaktor till Sverige (se t ex RÅ 1989 ref 118, RÅ 2009 not 4, HFD 2012 not 21 och HFD 2012 not 51).

Bakgrund

Två makar är svenska medborgare men har sedan 2017 bott i Portugal. Makarna har sedan flytten varit begränsat skattskyldig i Sverige. Makarna vill nu skaffa sig en bostad i Sverige för att om några år kunna bo i vid tillfälliga besök här. På sikt ska bostaden användas som permanentbostad.

Makarnas avsikt är att förhandsboka en ännu inte byggd bostad genom att teckna sig för en lägenhet med delbetalningar vid olika tidpunkter. Makarna ville veta om förhandsbokningen innebär att de får väsentlig anknytning till Sverige och ansökte därför om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN).

Inte väsentlig anknytning enligt SRN

SRN konstaterade att de fall där permanentbostaden har stor betydelse vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige gäller situationer där någon behåller en permanentbostad vid utflytten från Sverige. Den omständigheten visar att man inte är beredd att helt bryta banden med Sverige.

I detta fall handlar det dock om makar som är utflyttad från Sverige sedan ett par år och som tänker förvärva en bostad som i framtiden ska användas som permanentbostad. SRN anser därför att makarna inte har väsentlig anknytning till Sverige. De blir därmed inte obegränsat skattskyldiga i och med förhandsbokningen av bostaden.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 45-22/D

 

Redaktion: Björn Lundén AB