Aktuellt

Grön teknik – vad menas med installation?

Företag som jobbar med ”grön teknik” som ger skattereduktion kan begära utbetalning från Skatteverket när installationen har utförts och kunden betalat. Men vad ligger i begreppet ”installation”? Skatteverket ger nu sin syn på detta i ett ställningstagande.

Grön teknik och skattereduktion

Den som installerar grön teknik kan få en skattereduktion. Skattereduktionen lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till:

 • 15% vid installation av solceller
 • 50% vid installation av lagring av el
 • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktionen är högst 50 000 kr per år.

Installationen ska vara hänförlig till ett småhus, tomtmark till småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Den som får skattereduktionen ska också vara ägare till t ex huset. Installationen ska vara hänförlig till hushållet (ej näringsverksamhet) för den som begär skattereduktionen eller dennes föräldrar.

Frågor om begreppet installation

Skatteverket har fått frågor om vad som egentligen ryms inom begreppet ”installation”. Installation är ju ett krav för att utföraren ska kunna begära utbetalning från Skatteverket, vilket gör att svaren på frågorna som Skatteverket besvarat är viktiga för företag inom denna bransch:

 • Om flera installationer görs samtidigt, ska dessa ses som en eller flera installationer?
 • Är det möjligt att definiera installationen som utförd även om anläggningen inte är nätansluten?
 • Kan installation av solcellsanläggning anses utförd även om växelriktare inte är installerad?

Skatteverket – en eller flera installationer

Med installation av grön teknik avses följande installationer.

 • Installation av nätanslutet solcellssystem.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad el.
 • Installation av laddningspunkt för elfordon.

Även om samtliga installationer görs vid ett och samma tillfälle så har tre installationer gjorts.

Då lagring av egenproducerad el är att anse som en separat installation, innebär det att man kan få utbetalning för denna installation, även om solcellerna som ska producera elen ännu inte har installerats. Det avgörande är avsikten, att systemet ska användas för att lagra egenproducerad el och att solceller därför kommer att installeras, enligt Skatteverket.

Skatteverket – nätanslutning saknas

I förarbetena framgår att om installation av grön teknik görs på en byggnad under uppförande är det avgörande avsikten med installationen. Avsikten ska vara att solcellssystemet och anläggningen för egenproducerad el ska anslutas till elnätet för att det ska anses vara en installation av grön teknik.

Skatteverket anser att samma synsätt kan tillämpas när installationen görs på en befintlig byggnad. Det avgörande blir alltså att installationen av solceller eller batterier är färdig för nätanslutning för att installationen ska anses utförd. Om nätägaren inte har godkänt anläggningen ska inte påverka rätten till utbetalning.

Skatteverket – förseningar av leveranser

Reglerna är tydliga med att installationen ska vara utförd och betald, för att utbetalning ska kunna göras till utföraren.

Det innebär att om en installation av solceller (eller annat nödvändigt material) har blivit fördröjd pga leveransförseningar, så kan man inte få utbetalning även om kunden har levererat in slutbetalningen för anläggningen.

Men – om allt utom växelriktaren är installerad – bör utbetalning kunna ske, under förutsättning att:

 • Avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten.
 • Hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad.
 • Växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte har kunnat installeras.
 • Installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå.

Skatteverkets ställningstagande 8-1963873

 

Redaktion: Björn Lundén AB