Aktuellt

Klargörande kring frågor om friskvård

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande gällande friskvård till anställda. I ställningstagandet behandlar man frågorna gällande friskvård på olika arbetsorter samt friskvård till anställda som inte jobbar heltid eller är tillfälligt anställda.

Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag, under förutsättning att erbjudandet riktar sig till hela personalen.

Det är vanligt att arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård genom ett friskvårdsbidrag, dvs att arbetsgivaren betalar en ersättning till anställda som t ex skaffat sig ett gymkort.

Friskvårdsbidrag och naturaförmån

Att erbjuda sina anställda friskvård är frivilligt för en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan erbjuda motions- och friskvårdsförmån som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr inklusive moms per anställd och år.

Ett alternativ till bidraget är att erbjuda en naturaförmån. Det innebär att det inte är den anställde som bestämmer aktiviteten utan att arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar aktiviteten. Arbetsgivaren kan exempelvis erbjuda motion i lokaler som arbetsgivaren själv tillhandahåller. För naturaförmånen finns det ingen fastställd beloppsgräns men ett krav är att friskvården ska vara av mindre värde och enklare slag. Vad som menas med detta får enligt Skatteverket avgöras från fall till fall. Enligt rättspraxis är det dock klart att ett årskort på gym av normalt slag omfattas av skattefriheten.

Det är dessutom möjligt att kombinera naturaförmåner med friskvårdsbidrag.

Proportionera friskvårdsbidraget utifrån arbetstid

Arbetsgivaren har möjlighet att frivilligt ge samtliga anställda (även deltidsanställda eller visstidsanställda) friskvårdsbidrag av samma värde. Men Skatteverket klargör i ställningstagandet att arbetsgivaren också får begränsa värdet av friskvårdsbidraget till anställda som är deltidsanställda eller visstidsanställda.

Arbetsgivaren kan dock inte utforma förmånen så att endast vissa anställda eller grupper av anställda omfattas av friskvården.

Friskvårdsbidrag vid tidsbegränsad anställning

En arbetsgivare som tillämpar ett årligt friskvårdsbidrag på 2 000 kr har två projektanställda. Den ena ska arbeta i tre månader och den andra i sex månader. Arbetsgivaren kan välja att antingen ge båda friskvårdsbidrag på 2000 kr eller att proportionera bidraget i förhållande till anställningstid på följande sätt.

Anställd 1: 3/12 månader x 2000 kr = 500 kr

Anställd 2: 6/12 månader x 2000 kr = 1 000 kr

Friskvårdsbidraget är skattefritt oavsett hur arbetsgivaren väljer att göra.

Friskvårdsbidrag för deltidsanställda

En arbetsgivare erbjuder sina anställda 5 000 kr i friskvårdsbidrag. En av de anställda arbetar 60%. Deltiden beror inte på föräldraledighet eller sjukskrivning. Arbetsgivaren kan i det fallet välja att ge den anställde friskvårdsbidrag på 5 000 kr eller att proportionera bidraget så att den anställde får bidrag med 3000 kr (60%).

Betalning under anställningstid

Observera att arbetsgivaren bara ersätta en anställds utlägg för utgifter för friskvård som den anställde betalar under anställningstiden. Arbetsgivaren kan alltså inte skattefritt ersätta utgifter som den anställde har betalat innan anställningen påbörjades.

Naturaförmån på olika arbetsorter

Enligt ställningstagandet ska naturaförmån som erbjuds anställda gälla för samtliga anställda i motsvarande mån. Detta gäller även anställda på olika arbetsorter. Det innebär att du som arbetsgivare inte kan kompensera vissa anställda med friskvårdsbidrag om du erbjuder en naturaförmån på en annan ort.

Friskvårdsbidrag för anställda på olika orter

En arbetsgivare har personal på arbetsplatser på tre olika orter. Två av dessa arbetsplatser har egna gym men den tredje saknar gym. För att skattefriheten ska bibehållas måste arbetsgivaren erbjuda friskvård motsvarande det som övriga anställda får.

I det fallet kan alltså arbetsgivaren inte erbjuda friskvårdsbidrag för att kompensera de anställda vars arbetsplats saknar gym eftersom friskvårdsbidraget då inte erbjuds hela personalen på lika villkor. I stället bör det göras genom att de anställda får årskort på gym eller simhall.

Skatteverkets ställningstagande 8-1853085

Redaktion: Björn Lundén AB