Branschnyheter

LAS-paketet – omställningsstudiestöd

Riksdagen har tagit ytterligare ett beslut om ändrade regler i LAS när det kommer till t ex uppsägningar, både vid arbetsbrist och vid personliga skäl. En ny anställningsform införs, en gammal försvinner mm. I LAS paketet ligger också nya regler för omställnings och kompetensstöd samt – inte minst – omställningsstudiestöd. Denna artikel är den andra delen om det beslutade LAS-paketet.

Arbetsrätt i förändring
Riksdagen har nu beslutat om nya regler i LAS (lag om anställningsskydd). Beslutet vilar på tre olika ben och rent konkret handlar det om:

  • Vissa förändringar i LAS: Utökat turordningsundantag vid arbetsbrist, anställning upphör vid uppsägningstidens slut vid tvist och ny anställningsform är några av nyheterna.
  • Omställnings- och kompetensstöd. Ska gälla anställd som inte omfattas av kollektivavtal (företag med kollektivavtal ska kompenseras) och ge vägledning, rådgivning mm till anställda.
  • Omställningsstudiestöd. Anställda ska få möjlighet till studier på heltid som med lån och bidrag ska täcka 80% av inkomstbortfallet för de flesta.

I denna artikel skriver vi om de två sista punkterna ovan. Första punkten har vi skrivit om tidigare i en separat artikel, se 22:171.

Omställningsstudiestöd
En föränderlig värld och ambitionen att vi ska arbeta allt högre upp i åldrarna, kräver en högre grad av flexibilitet och möjlighet till omställning.

En ökad livslängd kräver också ett längre arbetsliv om vi vill att pensionssystemet ska kunna försörja oss. År 2000 gjordes prognoser som visade att vartannat barn som föddes det året skulle blir över 100 år. 2013 att mer än hälften kommer att bli äldre än 104 år.

Att arbeta som snickare kanske passade jättebra när man var 25 år, men allt sämre när man fyllt 50 år och har ca 20 år kvar i arbetslivet. En bransch – ett yrke – var kanske stekhett när man var 20 år, men vid fyllda 35 hade automatiseringar mm gjort att branschen i princip inte längre behöver några anställda.

Allt detta kräver flexibilitet och en möjlighet till omställning. Ett kraftfullt svar på en föränderlig arbetsmarknad införs nu i form av ett omställningsstudiestöd.

Vad är omställningsstudiestöd?
Det nya omställningsstudiestödet ska underlätta för anställda att bredda sin kompetens, att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Med bidrag och lån ska den som är etablerad på arbetsmarknaden få möjlighet att utbilda sig. Utbildningen ska stärka den anställdes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd.

Rätt till stöd – etablerad och ålder
Stöd ska man kunna få tidigast det år man fyller 27 år och dessutom krävs att man arbetat i minst 96 månader (8 år) de senaste 14 åren och minst 12 månader de senaste 24 månaderna.

Minst 16 timmar/vecka varje månad ska man ha arbetat. Arbetad tid får räknas från och det år man fyller 19 år och ska ha varit personens huvudsysselsättning under de senaste åtta åren.

Tid med föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning och smittbärarpenning jämställs med arbete, och kan därför räknas med. Samma gäller för tid med dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga.

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet (se nedan). Lån kan man som längst få till och med året man fyller 60. Bidrag till det år man fyller 62, men efter året man fyller 60 i max 10 veckor.

Utbildningar som ger rätt till stöd
Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel ska också ge rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux eller yrkeshögskola.

Men det krävs också att utbildningen ska stärka den anställdes ställning på arbetsmarknaden, utifrån marknadens behov av kompetens. Man kan alltså inte få omställningsstudiestöd för utbildningar som leder till yrken där det redan råder överetablering på arbetsmarknaden.

Man kan inte heller få stöd för utbildningar som arbetsgivare borde tillhandahålla eller för utbildningar som enbart syftar till att lösa kompetensbehov hos en specifik arbetsgivare.

För att kunna få omställningsstudiestöd måste man gå en utbildning som motsvarar minst en veckas heltidsstudier.

Utbildningens längd
Till och med det år man fyller 39 år kan man få omställningsstudiestöd för en utbildning som är max 80 veckor lång (motsvarar ca två år).

Den begränsningen upphör från och med året man fyller 40 år. Då kan man få omställningsstudiestöd även om man går en längre utbildning, dock för max 44 veckors heltidsstudier.

Omställningsstudiestöd – bidrag
Bidraget ska motsvara 80% av inkomstbortfallet upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet är 80% av 4,5 inkomstbasbelopp, vilket under 2022 motsvarar 21 298 kr/månad. Vissa kollektivavtal kan också innebära att man har rätt till kompletterande bidrag.

Lite ovanligt är att bidraget ska vara skattepliktigt. Tanken med det är att den anställde ska ha en pensionsgrundande inkomst under denna tid.

Omställningsstudiestöd – lån
Utöver bidraget kan man också få ett omställningsstudielån.

Lånet ska täcka skillnaden mellan bidrag efter skatt och det inkomstbortfall man har efter skatt. Som mest kan man låna 63% av den skillnaden, multiplicerat med omfattningen för omställningsstudiestödet. Men även här finns ett maxbelopp, vilket är 12 514 kr/månad räknat på 2022 års belopp (5,98% av prisbasbeloppet).

Omställningsstudielånet ska betalas tillbaka enligt samma regler som för studielån.

Omställningsstudiestöd vid olika inkomster
Nedan kommer några exempel på hur mycket man kan få i bidrag och lån vid olika inkomster år 2022. Siffrorna är hämtade från CSN:

Inkomst per månad före skatt

Max bidrag före skatt per månad

Max lån per månad

15 000

11 199

1 889

20 000

15 998

2 517

25 000

19 998

3 150

30 000

21 298

5 481

35 000

21 298

8 632

40 000

21 298

11 778

45 000

21 298

12 514

50 000

21 928

12 514

Kombinera arbete och studier
Det ska vara möjligt att arbeta på deltid samtidigt som man studerar med omställningsstudiestöd. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) för hur mycket man får tjäna samtidigt som man har omställningsstudiestöd.

Däremot kan man bara få omställningsstudiestöd för den tid man inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50% så kan du bara få omställningsstudiestöd på 50% av heltid, även om studietakten är på heltid.

Man kan få omställningsstudiestöd för studier på heltid (100%) och deltid (75, 60, 50, 40 och 20% av heltid).

Ikraftträdande
Bestämmelserna om omställningsstudiestödet träder i kraft 30 juni 2022. Omställningsstudiestöd ska kunna lämnas för studier på en utbildning som påbörjas efter december 2022.

För studier på en utbildning som är 80 veckor eller mer på heltid, eller motsvarande antal veckor på deltid, ska omställningsstudiestöd dock kunna lämnas för tid efter 31 december 2022 även om utbildningen har påbörjats dessförinnan.

Omställnings- och kompetensstöd
För att fler anställda ska omfattas av stöd och skapa en likvärdighet gällande grundläggande omställnings- och kompetensstöd mellan dem som omfattas av kollektivavtal och dem som inte gör det införs ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för anställda som inte omfattas av kollektivavtal.

För att få tillgång till stödet ska den anställde ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under varje kalendermånad under minst 12 månader de senaste 24 månaderna. Dessutom ska den anställde vara yngre än 65 år.

Stöd ska man kunna få under max 12 månader.

De grundläggande tjänsterna som tillhandahålls av den nya offentliga omställningsorganisationen ska bestå av vägledning, rådgivning och förstärkt stöd. Förstärkt stöd ska kunna ges till anställda som sagts upp eller vars anställning upphört och som har särskilda behov till följd av ohälsa eller sjukdom.

Den nya offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid Kammarkollegiet under namnet Kansliet för omställnings- och kompetensstöd.

Företag med kollektivavtal ska kompenseras
Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd som motsvarar det offentliga stödet ska kunna få ersättning, oavsett om stödet riktar sig till anställda som omfattas av kollektivavtal eller inte.

Arbetsgivare som betalar in avgifter till registrerade omställningsorganisationer ska därför kunna ansöka om ersättning med högst 0,15% av lönesumman.

Ikraftträdande
Lagen träder i kraft 30 juni 2022 med undantag för bestämmelserna om offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd som ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ersättning till arbetsgivare ska dock inte få lämnas för tid före 1 oktober 2022

Regeringens prop 2021/22:176, Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU12

 

Redaktion: Björn Lundén AB