Branschnyheter

Malus – höjning av fordonsskatten

Som tidigare aviserats, så föreslår nu regeringen en höjning av fordonskatten (malus) vilket innebär att fordonsskatten höjs på nya bilar som släpper ut över 75 gram koldioxid per kilometer.

Höjning av fordonsskatten – malus
I budgetpropositionen aviserades ett kommande förslag gällande en utökning av malus-delen i systemet med bonus-malus. Systemet ska vara självfinansierat, dvs intäkterna ska täcka kostnaden för miljöbonusen, och är ett av sätten att öka andelen miljöanpassade lätta fordon i nybilsförsäljningen.

Andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar just nu snabbt, vilket innebär att bonus–malus-systemet kontinuerligt måste anpassas i takt med den tekniska utvecklingen.

Regeringen har nu presenterat det skarpa förslaget för riksdagen.

90 gram blir 75 gram och 130 gram blir 125 gram
Regeringen föreslår att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet ska tas ut, sänks från 90 till 75 gram per kilometer.

Gränsen för när den högre nivån tas ut föreslås sänkas från 130 till 125 gram per kilometer.

Detta innebär för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren (från att fordonet blir skattepliktigt för första gången) ska vara summan av:

  • 107 kr/gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 75 gram upp till och med 125 gram och
  • 132 kr/gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 125 gram.

Effekten på fordonsskatten
I tabellen nedan ser man vilken effekt förslaget får på fordonsskatten i bonus-malussystemet för bilar vid olika nivåer av koldioxidutsläpp.

Fordon
Nuvarande belopp
Föreslagen höjning
Belopp enligt förslaget
Bensin 90 g/km
360
1 605
1 965
Bensin 120 g/km
3 570
1 605
5 175
Bensin 150 g/km
7 280
1 730
9 010
Bensin 200 g/km
13 880
1 730
15 610
Bensin 250 g/km
20 480
1 730
22 210
Diesel 90 g/km
1 826
1 605
3 431
Diesel 120 g/km
5 442
1 605
7 047
Diesel 150 g/km
9 558
1 730
11 288
Diesel 200 g/km
16 834
1 730
18 564
Diesel 250 g/km
24 110
1 730
25 840
Diesel 300 g/km
31 386
1 730
33 116

Detta handlar alltså om fordonsskatten år 1-3, fordonsskatten från år 4 är oförändrad. Som exempel kan nämnas att en bensindriven bil som släpper ut 120 g/km betalar enligt förslaget 5 175 kr i fordonsskatt per år under de tre första åren, för att från och med år 4 betala 558 kr/år.

Ikraftträdande
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Regeringens prop 2021/22:91

Redaktion: Björn Lundén AB