Branschnyheter

Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr

Riksdagen har nu beslutat att den frivilliga omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr från 1 juli 2022.

Omsättningströskel – 30 000 kr blir 80 000 kr
2017 infördes en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Riksdagens beslut innebär följande:

Villkor
För att uppfylla villkoren om momsfrihet får omsättningen (exklusive moms) inte beräknas överstiga 80 000 kr under det innevarande beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha överstigit 80 000 kr under något av de två senaste beskattningsåren.

Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Följande poster räknas in i omsättningen:

 • Momspliktig omsättning inom Sverige
 • Export
 • Unionsintern försäljning
 • Fastighetstransaktioner
 • Finansiella transaktioner
 • Försäkringstjänster.

Omsättning av anläggningstillgångar ska dock inte räknas in i omsättningen vid bedömningen om gränsen är överskriden.

Import mm
Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är momsskyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är denne alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Ansökan och beslut
Den som redan är momsregistrerad men vill bli befriad från moms måste ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. För beskattningsbara personer som inte är momsregistrerade behövs ingen ansökan.

Om gränsen överskrids
Om omsättningen under innevarande år överskrider 80 000 kr är villkoren för momsfrihet inte längre uppfyllda. Den beskattningsbara personen ska då ta ut moms från och med den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids. Momsbefrielsen upphör alltså utan något beslut, när omsättningsgränsen passeras. En anmälan om momsregistrering ska göras till Skatteverket.

Någon retroaktiv ändring av tidigare transaktioner behöver inte göras.

Frivillig övergång till momsplikt
Den som valt momsfrihet kan när som helst ansöka om att bli momsskyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Det är alltså möjligt att göra ändringen retroaktivt.

Får inte heller lyfta moms
Den som uppfyller villkoren och väljer att vara momsbefriad får inte lyfta moms på sina utgifter.

Undantag
Möjligheten till momsfrihet gäller inte följande:

 • Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige
 • Konstnärer som är frivilligt momsskyldiga
 • Den som är frivilligt momsskyldig för omsättning av investeringsguld eller vissa fastighetsupplåtelser
 • Omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder
 • Uttag av varor för eget eller personalens bruk.

Tröghetsregel
En tröghetsregel finns för att förhindra att man omväxlande väljer att ha momspliktiga och momsfria omsättningar. Regeln innebär att den som varit momsbefriad och därefter ansökt om att bli momspliktig, ska kunna bli momsbefriad igen tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter det år då beslutet om momsskyldighet fattades.

Jämkning och momslyft
Reglerna om jämkning av moms kan bli aktuella om man väljer att omfattas av omsättningsgränsen. Vid jämkning är korrigeringstiden 10 år för fastigheter och 5 år för övriga investeringsvaror. När det gäller jämkning vid övergång från att ha varit momspliktig till att vara befriad från moms pga omsättningsgränsen, ska jämkningen dock ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringsperioden, om det inte finns särskilda skäl.

Ikraftträdande
Den höjda omsättningsgränsen träder i kraft 1 juli 2022.

Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla för moms där skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

Handel med företag som ”inte är med i momsen”
Om man gör affärer med svenska företag med låg omsättning som har valt att stå utanför momssystemet, så blir det sällan frågetecken. Däremot kan det bli frågetecken när man t ex gör affärer med andra företg inom EU.

Om ett svenskt bolag har köpt varor från ett annat EU-land, och säljaren inte har uppgett något VAT-nummer och inte är momsregistrerad (på grund av låg omsättning), hur hanteras det?

Ja, då försäljningen är undantagen från moms så ska inte köpet hanteras med omvänd moms i köparlandet. Det svenska bolaget redovisar alltså inte detta köp med omvänd moms i sin skattedeklaration.

Om ett svenskt företag säljer till ett utländskt företag som inte har VAT-nummer, och hänvisar till att de är undantagen från moms enligt reglerna i sitt land, så ska det svenska företaget lägga svensk moms på fakturan.

Regeringens prop 2021/22:110, Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU22

 

Redaktion: Björn Lundén AB