Branschnyheter

Pandemistöd återinförs för företag

Omställningsstöd, omsättningsstöd och skatteanstånd återinförs. Även ytterligare besked om stöd för korttidsarbete väntas. ”Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång”, säger Hans Peter Larsson på FAR.

 På en presskonferens meddelade finansminister Mikael Damberg att regeringen efter dialog med Moderaterna kommit överens om att vissa pandemirelaterade stödåtgärder ska införas igen. Flera av åtgärderna avvecklades under hösten men nu är de alltså på väg tillbaka. Regeringen förbereder en extra ändringsbudget för att gå vidare med omställningsstödet, omsättningsstödet och möjligheten att begära anstånd med skatten.

Omställningsstödet ska återinföras för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Regeringen förbereder en utökning av det ordinarie omställningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022.

Stödet riktar sig till företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod, och dessa företag kommer att kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatt. Hur stort stödet kan bli beror på företagets storlek, och med fasta kostnader menas till exempel löner och hyror. Innan stödet kan bli verklighet måste en förlängning av det godkännas av EU.

Enskilda näringsidkare och handelsbolag kommer också kunna få stöd då omsättningsstödet återinförs för december. Här gäller samma som för omställningsstödet, att omsättningen ska ha minskat med 30 procent och att regeringen förbereder möjligheten att förlänga stödet ytterligare vid behov.

− Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång. Erfarenheter från tidigare stöd måste tas till vara och användas så att rådgivare och företag klart vet vad stöden omfattar, villkoren och hur de ska beräknas, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Utöver omställnings- och omsättningsstöden utökas möjligheten till tillfälligt skatteanstånd. I ett pressmeddelande meddelar regeringen följande:

Förslaget innebär bland annat att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Tanken är att stöden ska träda i kraft 5 februari men kunna beviljas retroaktivt.

− Den utökade möjligheten till anstånd med skatter är positiv och ligger i linje med det som FAR framförde i sitt remissvar. Nu kan rådgivare stötta företag att göra likviditetsberäkningar kring de skatter som trots allt senare ska betalas. Här behövs ökad framförhållning och planering i takt med skulden växer. Företag bör absolut inte spekulera i att dessa skatteskulder skrivs av, säger Hans Peter Larsson.

Sedan tidigare har regeringen meddelat att evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022. En lagändring som innebär att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas är på gång och regeringen avser dessutom att komma med mer information om förändringarna i korttidsstödet inom kort.

Charlotta Marténg