Branschnyheter

Så hanteras semesterlönen under pandemin

Kontrollera beräkningarna extra noga när det gamla semesteråret övergår i ett nytt. Detta eftersom pandemin kan skapa problem.

Under 2020 har många företag använt sig av korttidsarbete på grund av pande­min. Riksdagen fattade snabba beslut och i bland skulle dessa beslut tilläm­pas retroaktivt.

– Alla som jobbar med lön har nog haft en hel del arbete med manuellt räknande. Dessutom har löneprogrammens inställ­ningar inte alltid hängt med i alla beslut från politiker och myndigheter och därför inte varit anpassade i tid till löneut­betalningsdatumen, säger Jea­nette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR på Value & Friends i Skellefteå.

Många kan ha tvingats att ändra be­lopp eller att göra en egen löneart och följden kan ha blivit att någon inställ­ning som inte blev korrekt.

– Man trodde nog inte heller att pan­demin skulle ligga kvar så länge som det blivit. Alla de här faktorerna gör att man nu till semesterberedningen bör kolla extra noga kring hur beräkningen blir, säger Jeanette Westerlund.

En vanlig fråga är hur korttidsarbete påverkar antalet semesterdagar. Men intjänande av semesterdagar påverkas inte av korttidsarbete. Det beror på att korttidsarbete enligt semesterlagen anses som semesterlönegrundande frånvaro.

Semesterlön och semes­tertillägg hanteras också som vanligt och beräknas på den ordinarie lönen. Avdra­get för frånvaro vid semester ska göras på den reducerade lönen.

Rätt till betald semester­ledighet har arbetstagarna även under korttidsarbete och själva semesterutläggningen ska göras utan hänsyn till hur veckans arbetsdagar ser ut på grund av kort­tidsarbetet.

För en arbetstagare som är schema­lagd fem arbetsdagar per vecka läggs fem semesterdagar ut även om perso­nen bara arbetar tre dagar till följd av korttidsarbete.

– Så man bör vara extra noga när man ska lägga in semesteruttag vid lönekörningen om korttidsarbete är aktuellt, säger Jeanette Westerlund.

Dels ska man säkerställa att semes­terlön, semestertillägg och avdrag blir korrekt beräknade, dels ska man kontrollera antalet dagar blir rätt. Fel i beräkningen av antalet dagar kan leda till att den anställa får fler dagar kvar, trots att man haft semester.

– Då ökar ju också kostnaden och se­mesterskulden för arbetsgivaren, säger Jeanette Westerlund.

Läs också kollektivavtalet noga, om det finns ett sådant, råder Jeanette Wes­terlund.

– Om arbetsgivaren har kollektivavtal måste man alltid kontrollera vad som är angivet där. Under 2020 blev många nya kollektivavtal tecknade och där kan det också finnas information som påverkar semesterberedningen, säger hon.

Och det finns över 100 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, så det gäller att se upp som arbetsgivare.

Björn Dickson

Så beräknas extra semesterlön
Semesterlönen är enligt lag 12 procent av den anställdas sam­manlagda lön under intjänandeåret. Semesterlönen grundar sig då på en semesterrätt på 25 dagar.

Men om den anställda har rätt till mer än 25 dagars semes­ter måste arbetsgivaren öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag.

På så vis blir de extra semesterdagarna värda som de se­mesterdagar som den anställda har rätt till enligt lag.

 

Semester kan inte bytas ut mot pengar

I princip är det inte tillåtet att betala ut semesterdagar i form av pengar.

Semesterlagen säger att den anställda har minst 25 semes­terdagar per år och att man ska ta ut 20 semesterdagar per år. Bara fem dagar får sparas. Den som har 30 semesterdagar kan spara tio dagar.

Semesterlagen säger att all semesterledighet räknas i hela dagar. Det går alltså inte att ta ut en kvarts eller en halv semesterdag.

Många undrar om det går bra att betala ut kvarvarande semesterdagar i form av pengar.

Men det finns tre undantag då det går bra att ta ut innestå­ende semester som pengar. Simployer har listat dem på sin hemsida:

  • Arbetstagaren slutar sin anställning.
  • Arbetsgivaren byter semester- och intjänandeår.
  • Föräldraledighet, sjukfrånvaro eller tjänstledighet gör att den anställda harvarit borta från jobbet så länge att arbets­givaren inte kan lägga ut semesterdagar.

Men Mirja Lenes, löne- och HR-expert hos Simployer, under­stryker att den anställda inte får bestämma på egen hand att de betalda semesterdagarna inte ska tas ut i ledighet för att istället betalas ut i pengar.

 

Semesteråret börjar den 1 april

Semesteråret löper mellan 1 april och 31 mars året därpå, och intjänandeåret är motsvarande tid året dessförinnan. Men den som har påbörjat sin anställning efter 31 augusti under semes­teråret har bara rätt till fem semesterdagar.

1 april får man alltså nya semesterdagar vilket betyder att 30 april ska semesterdagarna finnas på allas lönebesked.

Läs mer: Pandemin komplicerar när semesteråret slutar
https://www.tidningenresultat.se/pandemin-komplicerar-nar-semesteraret-slutar/