Branschnyheter

Så når du ut med ditt hållbarhetsarbete

De flesta företag arbetar hållbart i dag, men hur ska man kommunicera vad som görs? Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, tipsar om vad du ska tänka på.

Varför är hållbarhet en viktig fråga för mig som företagare?

− Hållbarhet är en viktig fråga för stora företag och det ”smittar” ofta till de mindre företagen i samband med att stora företag har krav på sig att titta på sina leverantörer och underleverantö­rer om de arbetar hållbart för att de ska kunna säkerställa hela sin värdekedja.

− Små och medelstora före­tag behöver vara förberedda på att de kan få frågor kring sitt hållbarhetsarbete så de inte riskerar att förlora en af­färsmöjlighet på grund av att de inte kan beskriva hur man arbetar med hållbarhet i verk­samheten. Även banker och andra finansiärer inkluderar hållbarhet i sina företagsana­lyser vilket är viktigt att företagen är medvetna om.

− De flesta företag arbetar hållbart men kan ha svårt att analysera och kom­municera på vilket sätt detta görs och enligt Företagarnas undersökning så vill företagen ha hjälp och stöd med detta.

Redovisningskonsulten och revisorn är ett naturligt bollplank för företagen i dessa frågor eftersom de är insatta i företagets verksamhet och har vana av att analysera och sammanställa data.

 

Hur ska jag komma igång med mitt hållbarhetsarbete?

− Ta hjälp av din redovisningskon­sult och börja med att analysera ut­gångsläget. Ett första steg kan vara att titta på materialinköp; varifrån köper företaget sitt material? Var produceras det? Vilket råmaterial an­vänds? Hur paketeras varor­na? Hur transporteras det till försäljningsstället? Hur trans­porterar och förvarar företa­get det inköpta materialet? Är det de mest miljövänliga valen eller kan man göra åtgärder för att minska sin miljöpåver­kan i någon del av processen, finns det leverantörer som är miljömärkta och ett bättre alternativ? Vilken ekonomisk effekt kan det få att byta leverantör? Kanske dyrare i in­köp men genererar fler kunder? Titta även ur ett socialt perspektiv, kan man kontrollera under vilka arbetsförhål­landen som materialet produceras och levereras? Förekommer barnarbete eller korruption?

− Allt fler efterfrågar information om hur företaget arbetar med hållbarhet. När man har analyserat nuläget så kan man göra en plan på vad man vill göra framåt – tänk på att det ska vara realis­tiskt och även ekonomiskt hållbart.


Vilka är dina bästa tips?

− De flesta intressenter är medvetna om att detta är en process som behöver ta tid för att det ska bli ett hållbart resultat och ingen quick fix. Det viktiga är att man har påbörjat sin resa och att man kommunicerar om vad man gör.

– Börja med att lägga upp en rubrik på hemsidan som heter Vårt hållbar­hetsarbete – många arbetssökanden och affärspartner väljer bort företag direkt om de inte har hållbarhet på sin hemsida eller i sina företagspresen­tationer. Beskriv kort att ni tycker att hållbarhet är viktigt.

– En stor bilproducent sa nyligen att en leverantör som säger att de inte bryr sig om hållbarhet är inte längre en leverantör till dem. Det betyder inte att man behöver ha en omfattande och färdig hållbarhetsprocess men man måste visa att man bryr sig om man ska bli kvar som leverantör.

 

Finns det regler man måste följa för sitt hållbarhetsarbete?
− Om man är ett större företag så om­fattas man av lagkravet på att upprätta en hållbarhetsrapport (se faktaruta för gränsvärdena) och då finns det krav på vad som ska finnas med i hållbarhets­rapporten vilket framgår av årsredovis­ningslagen 6 kap 10 §.

− Om man upprättar en frivillig hållbarhetsredovisning så finns det olika ramverk som man kan välja att använda men det är inget krav. Mitt förslag är att även mindre företag kan hämta vägledning från årsredovis­ningslagens krav på de större företagen och använda det som stöd i sitt hållbar­hetsarbete.

 

Finns det krav på att hållbarhetsredo­visningen ska granskas av en revisor?

− En frivilligt upprättad hållbarhets­redovisning behöver inte granskas av en revisor, men det kan öka trovärdig­heten för innehållet i hållbarhetsre­dovisningen om man väljer att låta en revisor göra en översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen. Revisorn granskar då enligt ISAE 3000 och det finns en särskild rekommendation från FAR, RevR 6, som stöd för utförandet av den översiktliga granskningen av en frivilligt upprättad hållbarhetsredovis­ning.

− Om ett större företag omfattas av lagkravet i årsredovisningslagen 6 kap 10§ och upprättar en lagstadgad håll­barhetsrapport så ska bolagets revisor göra ett uttalande i revisionsberät­telsen om att en hållbarhetsrapport är upprättad.

− Den lagstadgade hållbarhetsrap­porten kommer att uppdateras av EU och branschorganisationen FAR har deltagit i remissarbetet kring denna uppdatering. Enligt gällande förslag så kommer den nya lagen som kallas CSRD (Corporate Sustainable Re­porting Directive) kräva att revisorn utför en översiktlig granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

 

Charlotta Marténg

FAKTA
Hållbarhetsrapport – vilka måste ha en?

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.