Branschnyheter

Samfällighetsföreningar ska redovisa moms

Skatteverket har – utifrån den rättspraxis som tillkommit på senare år – kommit fram till att om medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna, så tillhandahåller föreningen en momspliktig omsättning. Detta innebär alltså att i princip alla Sveriges samfällighetsföreningar, nu tvingas redovisa moms.

Samfälligheter
I Sverige finns ca 30 000 samfälligheter och över 1,1 miljoner fastigheter ingår i en eller flera samfälligheter. Samfällighetsföreningar bildas ofta för att sköta samfälligheten t ex gemensamhetsanläggningar eller rättigheter.

I regel handlar det om att flera fastigheter äger något gemensamt som måste skötas om (förvaltas, underhållas). Det kan handla om t ex vägar, vatten, avlopp, lekplatser, bryggor och badplatser.

Det är alltså fastigheter som är delägare i en samfällighet, inte personerna som för närvarande äger fastigheten. Fastighetsägarna är medlemmar i samfällighetsföreningen om en sådan bildas.

Enligt tidigare praxis (och Skatteverkets uppfattning) har samfälligheter inte varit momsskyldiga om man endast sysslar med att tillgodose delägarnas gemensamma behov, dvs syftet med samfälligheten. Skatteverket har nu funnit att detta inte längre stämmer.

Skatteverket och moms – nu gällande praxis
En förutsättning för att moms ska tas ut vid försäljning av varor eller tjänster är att säljaren är en beskattningsbar person. För att någon ska anses vara en sådan person ska denne självständigt bedriva ekonomisk verksamhet. Detta under förutsättning att man inte är befriad från moms pga låg omsättning.

Bedömningen av om det handlar om en momspliktig omsättning, ska göras utifrån EU-rättens definitioner av vad som är tillhandahållanden mot ersättning. Det innebär att det ska finnas ett direkt samband mellan den vara/tjänst som tillhandahålls och ersättningen.

Medlemmarna i en samfällighetsförening betalar sin andel av kostnaderna för gemensamhetsanläggningen. Till detta kan kompletterande avgifter för till exempel vattenförbrukning tillkomma. Skatteverket anser att det finns ett direkt samband mellan det som föreningen tillhandahåller och medlemmens betalning. Föreningens tillhandahållande utgör därför en momspliktig omsättning.

Skatteverket anser alltså att äldre svensk praxis (RÅ 1983 1:26) inte längre är tillämplig. Det innebär att samfällighetsföreningar kan anses tillhandahålla varor/tjänster till medlemmarna även när föreningen syfte är att tillgodose medlemmarnas behov.

Samfällighetsföreningar ska redovisa moms
Skatteverket anser alltså att samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet.

När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster gör den det i egenskap av en beskattningsbar person. Denna bedömning påverkas inte av om samfällighetsföreningens tillhandahållanden sker i vinstsyfte eller inte.

Samfällighetsföreningen ska därför redovisa moms på de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden. Detta under förutsättning att man inte är befriad från moms pga låg omsättning.

Detta innebär alltså helt nya spelregler för landets alla samfällighetsföreningar. Ställningstagandet redogör alltså för nu gällande rätt (enligt Skatteverket), och är inte någon förändring som träder ikraft ett visst datum.

Skatteverkets ställningstagande 8-1462899

 

Redaktion: Björn Lundén AB