Aktuellt

Uthyrning till Skistar var inte momspliktigt

Ett aktiebolag som hyrde ut lägenheter till Skistar hade lyft moms med ca 143 000 kr. Skistar hyrde ut lägenheterna under större delen av vintern och under resten av året nyttjade bolaget själva lägenheterna. Detta innebar att uthyrningen till Skistar inte var momspliktig eftersom den inte ansågs vara stadigvarande eller uteslutande för hyresgästen.

Fastigheter ej momspliktigt

Fastigheter omfattas inte av momsplikt. Det innebär att försäljning, överlåtelser och uthyrning är momsfritt.

Däremot finns ett antal undantag från detta – bland annat är hotell, parkering och reklamplatser sådana typer av fastighetstjänster som är momspliktiga. Utöver det finns också frivillig momsskyldighet när det kommer till lokaluthyrning. Det innebär att den som har stadigvarande uthyrning till momspliktiga hyresgäster frivilligt kan låta dessa ytor träda in i momssystemet. Då lägger man alltså moms på hyran och lyfter momsen på de kostnader som hör till denna uthyrning.

Bakgrund

Företag som innehar fjällstugor/lägenheter nyttjar ofta förmedlare som Skistar för att kunna hyra ut lägenheterna när man själva inte vill nyttja dem. Nu har kammarrätten prövat ett fall där ett fastighetsförvaltande aktiebolag hyrt ut tre lägenheter i en fastighet. Bolaget hyrde ut lägenheterna med moms till Skistar som i eget namn avsåg att hyra ut till privata hyresgäster.

Bolaget hade köpt inventarier och genomfört ombyggnader på fastigheten och i samband med detta lyft momsen, ca 143 000 kr, på dessa kostnader.

Skatteverket ansåg inte att detta rörde sig om momspliktig uthyrning. Då bolaget hade undantagit vissa veckor för att nyttja själv var det inte stadigvarande uthyrning till momspliktig hyresgäst och därmed hade man inte rätt att lyfta moms på kostnaderna.

Inte heller ansåg Skatteverket att bolaget hade bedrivit uthyrning i form av hotellrörelse då fastigheten inte uteslutande var avsedd att användas momspliktig rumsuthyrning.

Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Egen disposition innebär ingen stadigvarande uthyrning

Förvaltningsrätten tyckte, precis som Skatteverket att hyresvärdens möjligheter till egen användning innebar att det inte var fråga om stadigvarande användning för hyresgästen.

Avtalet var utformat så att Skistar hyrde ut lägenheterna under vinterhalvåret men att bolaget själva hade möjlighet att undanta lägenheterna för eget bruk under ett fåtal veckor under vintern samt under alla övriga delar av året.

För att det ska betraktas som en momspliktig uthyrning måste hyresvärden frånhända sig dispositionsrätten eller åtminstone ha en avsikt att göra detta.

Kammarrätten

Domen överklagades till kammarrätten som höll med förvaltningsrätten om att frivillig momsskyldighet inte kan tillämpas eftersom lokalerna inte hyrs ut stadigvarande till momspliktiga hyresgäster.

Bolaget menade också att uthyrningen skulle betraktas som hotellrörelse. Ändamålet hade varit att bereda tillfällig logi för hyresgäster och att det därmed var rumsuthyrning i verksamhet som liknar hotellrörelse. Att bolaget haft en möjlighet att själva nyttja lägenheterna borde enligt bolaget inte ha någon betydelse.

Enligt kammarrätten handlade uthyrningen om att Skistar i sin verksamhet skulle kunna förmedla momspliktig lägenhetsuthyrning. Dessutom var det endast Skistar som, genom ensamrätt, hade möjlighet att hyra ut lägenheterna. Den möjligheten hade inte bolaget. Även i det fallet ansåg alltså kammarrätten att det inte var fråga om någon momspliktig uthyrning.

Därmed hade inte bolaget rätt att lyfta moms på sina kostnader.

Domen är i skrivande stund inte överklagad och vinner laga kraft i mitten av december.

Kammarrätten 9599-21

 

Redaktion: Björn Lundén AB