Branschnyheter

Företrädaransvaret kan komma att ändas

Det skatterättsliga företrädaransvaret har under åren fått kritik. Nu har en utredning presenterat ett förslag som kan innebära att ansvaret förändras. Så här påverkas du.

Den, eller de, som företräder en juridisk person kan bli personligen betalningsansvariga för skatteskulder som företaget har, det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Reglerna har under åren fått kritik från olika håll för att ha varit för hårda och för att ha tvingat företag i konkurs även om de haft en chans att överleva.

Förra hösten tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att se över det skatterättsliga företrädaransvaret. Utredningen har nu lämnat över sitt betänkande till regeringen.

Framför allt är det tre slutsatser som dras:

  • att de subjektiva rekvisiten ska kompletteras med en föreskrift om vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om företrädaren varit grovt oaktsam,
  • att den nuvarande regeln om befrielse från betalningsskyldighet får en ny utformning med ett delvis utökat tillämpningsområde, och
  • att en företrädare efter ansökan ska, om inte särskilda skäl talar emot det, beviljas ett rådrum på tvåmånader då företrädaren inte riskerar personligt betalningsansvar.

Vad innebär då det här? Tanken med framför allt den sista punkten är att företag som kan vara livskraftiga på sikt ska få en chans att överleva och att företrädaren/företrädarna får ytterligare tid på sig att lösa företagets ekonomiska problem.

− Förslaget innebär välkomna steg framåt i denna lag som länge kritiserats hårt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Han anser att förslaget behöver förbättras och vidgas innan det införs.

− Ändringarna är tyvärr förhållandevis begränsade. Det gäller i första hand definitionen på vad som anses grovt oaktsamt. Att bara skriva in nuvarande hårda tillämpning i lagen räcker inte. För rådgivare av olika slag som även sitter i bolagsstyrelser är det oerhört viktigt att veta hur långt deras ansvar sträcker sig, säger Hans Peter Larsson.

Var utredningens slutsatser väntade?
− Utredningens direktiv var väldigt begränsande så det var väntat att ett slopande av reglerna inte kunde föreslås, vilket hade varit det bästa. Företrädaransvaret för skatter hade då blivit detsamma som för andra skulder. Nu behåller staten sin gräddfil. Men möjligheten till två månaders rådrum för att klara ut och lösa företagets problem och skulder var en konstruktiv överraskning, säger Hans Peter Larsson.

Innan några förändringar av ansvaret blir verklighet ska utredningen ta formen av en lagrådsremiss och sedan slutligen landa som en proposition som ska antas av riksdagen.

Hur troligt är det att utredningens förslag blir genomförda?
− Jag tror och hoppas att de genomförs, helst med en lite mer företagsvänlig definition av vad som är grovt oaktsamt. Den föreslagna regeln om två månaders rådrum, efter ansökan, utan vidare ansvar är bra. När nya regler införts får det utvärderas efter något år. Kanske kan reglerna därefter helt slopas i ett nästa steg. Det vore bra för rådgivare och näringsliv, säger Hans Peter Larsson.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn, SOU 2020:60